หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO22301

ระบบการจัดการที่เป็นเอกสารเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างระบบและระเบียบตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ   การสร้างระบบระเบียบเพื่อการทำงานในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำให้ระบบประสบความสำเร็จและมีประสิทธิผล ไม่สร้างภาระให้องค์กร  เทคนิควิธีการจัดทำเอกสารนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับทีมงานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  เพื่อให้องค์กรสามารถมีระบบในการจัดการกับภัยคุกคามในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ด้วยความรู้ความเข้าใจของพนักงานในองค์กรท่าน

การอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงตามมาตรฐานISO22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งเป็นกระบวนการบริหารแบบองค์รวมซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น(resilience) เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร , คณะทำงาน ISO 22301, MR 

"มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น."

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงความสำคัญของเอกสารหมายของการ ตรวจประเมินภายใน และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ ตีความข้อกำหนดของ ISO 22301 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจในระบบการบริหาร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคและการจัดทำเอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ( BIA)

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคและการทำเอกสารแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ / แผนประคับประคองกิจการ ( BC Plan), แผนการจัดการในภาวะวิกฤติ ( Crisis Management Plan) , แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) , แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan ), แผนฟื้นฟู ( Recovery plan)

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการและกำหนดค่าควบคุม MTPD/ MAO/RTO/MBCO

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ ออกแบบวิธีการฝึกซ้อมและการทดสอบ  

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • การตีความเชิงวิเคราะห์ข้อกำหนด ISO22301
 • การตีความเชิงวิเคราะห์ข้อกำหนด ISO22301 ต่อ
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการถามตอบ
 • การกำหนดนโยบายและขอบเขต ISO22301
 • การจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
 • การทำเอกสารแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ / แผนประคับประคองกิจการ ( BC Plan), แผนการจัดการในภาวะวิกฤติ ( Crisis Management Plan) , แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) , แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan ), แผนฟื้นฟู ( Recovery plan)
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการถามตอบ
 •  การทำเอกสารแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ / แผนประคับประคองกิจการ ( BC Plan), แผนการจัดการในภาวะวิกฤติ ( Crisis Management Plan) , แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) , แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan ), แผนฟื้นฟู ( Recovery plan) ต่อ
 • การทำเอกสารวิธีการฝึกซ้อมและการทดสอบระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการถามตอบ

ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้