หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

Red Overlay
Red Overlay

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) and GMP

เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร