Benchmarking av organisatorisk resiliens

Organizational resilience Spider Diagram

Utvärdera din verksamhets resiliens i jämförelse med 1 250 andra organisationer. Med vår benchmarking av organisatorisk resiliens kan du betygsätta dig själv på 16 grundläggande beståndsdelar som identifierats utifrån gemensam bästa praxis för organisatorisk resiliens, ledning, riskhantering och leverantörskedjor. Få en ögonblicksbild som visar hur din organisation står sig.Rapport över Organisatoriskt resiliensindex 2017

Vill du veta mer om synen på organisationers prestation utifrån resiliensens 16 beståndsdelar och vilken betydelse de anses ha för långsiktig framgång? Ladda ner vår rapport över Organisatoriskt resiliensindex och studera hur uppfattningarna varierar beroende på sektor, geografisk placering, storlek och organisationens ålder.