Styrning

Styrningsram

Styrelsen för British Standards Institution (BSI) är överlåtna till den högsta standarden av företagsstyrning vilket den anser är fundamentalt för affärsframgång.

British Standards Institution är ett Royal Charter som är styrt av sitt Royal Charter och bye-laws. BSI har inget aktiekapital och är därmed ett icke-vinstdrivande företag (non-profit distributing company) där vinsten återinvesteras tillbaks in i företaget.

Som ett Royal Charter Company har BSI inte översyn från investerare vilket sker med aktiebolag. FRC’s UK Corporate Governance Code principerna tillämpas där de är applicerbara och interna rutiner är upprättade för styrning som reflekterar bästa praxis.

BSIs fokus på styrning börjar med styrelsen där majoriteten är icke verkställande direktörer vars erkända erfarenhet sträcker sig över många affärsområden. Styrelsen backas upp med följande utskott: revision, avlöning, nominering, socialt ansvar samt standard, policy och strategi.

BSIs ‘Code of Business Ethics’ ligger till grund för ramverket för interna kontroller och finansiellhantering. Övervakning och efterlevnadssystem påvisar våra etiska värderingar och höga integritetsstandarder som vi insisterar uppehålls i varje aspekt utav hur vi gör affärer. 

Rapporten Annual Report of The British Standards Institution detaljerar bolagets styrningsramverk.


Styrelsen

Styrelsen är kollektivt ansvarig för bolagets framgång. Den ger entreprenörsledarskap till bolaget inom ett ramverk med intelligenta och effektiva kontroller. Styrelsen består huvudsakligen utav icke verkställande direktörer vars breda affärserfarenhet och oberoende säkerställer att bolaget upprätthåller högsta standard utav ledarskap och styrning. En oberoende styrelserådgivare (Board Adviser) ger ytterligare expertis och erfarenhet.

Styrelsen har grundläggande ansvar för frågor som säkerställer efterlevnad utav Company’s Royal Charter och bye-laws, strategi och styrning, organisation och struktur, finansiell rapportering och kontroller, interna kontroller, riskhantering, godkännande utav betydande kontrakt, bestämning utav bolagets policys, beaktande utav frågor relaterade till finansiering, förvärv och disposition och bolagsstyrnings frågor. 


Utskott

Styrelseutskott

Styrelsen har etablerat utskott som en del utav att säkerställa att BSI upprätthåller bolagsstyrning enligt högsta praxis.

 • Revisionsutskott
 • Avlöningsutskott
 • Nomineringsutskott
 • Socialt ansvarsutskott
 • Standard, policy och strategi utskott

Information om styrelseutskott


Exekutiva kommittéer

Ytterligare kommittéer är etablerade utav (och rapporterar till) den verkställande direktören:

 • Group Executive Committee
 • Group Operations Executive Committee
 • Banking and General Purpose Committee
 • NSB Code of Conduct Oversight Committee
 • Certification Body Impartiality Committee
 • Certification Body Management Committee

Information om exekutiva kommittéer


Årsstämma

Styrelsen använder årsstämman till att kommunicera med medlemmar och uppmuntra deras deltagande.