Intern revision av ISO/IEC 27001:2013 enligt ISO 19011

Informationssäkerhet är ett mycket viktigt ämne för många organisationer i dagens samhälle. Att förvalta den här delen av företagsprocesserna ineffektivt har nämligen direkta negativa konsekvenser på till exempel leveranstider av produkter och tjänster. Dessutom kan ett fel i informationssystemet ha ett negativ inflytande på företagsresultatet. Efter implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet måste interna revisioner utföras.

Revisioner används för att bedöma huruvida kraven i ISO/IEC 27001 uppfylls. Revisionen används till att bedöma ledningssystemets effektivitet och för att finna möjligheter för förbättringar. Våra ledare lär dig att med hjälp av ISO 19011 planera, utföra och rapportera en intern revision mot kraven i ISO/IEC 27001:2013.

En extra fördel med den här utbildningen är de många uppgifter och rollspelen som utförs ensam eller i grupp. Genom dessa lär du dig inte bara att tillämpa teorin i praktiken men har du påbörjat tillämpningen i den egna organisationen.

 


Vem riktar sig utbildningen till?

Till de som bevakar ledningssystemets prestanda och bär ansvar för utförandet av internrevisioner.

För den här utbildningen är kunskap om ISO 27001 en förutsättning. Denna kunskap kan du till exempel tillägna dig genom att följa utbildningen Introduktion till ISO/IEC 27001:2013.

 

Efteråt:

  • kan du förklara ISO 19011 vägledningen för revision av ledningssystem
  • vet du hur du kan använda riktlinjerna i ISO 19011 för att utföra en revision mot ISO 27001:2013
  • kan du starta, förbereda, utföra, avsluta och följa upp en intern revision
  • kan du utforma och sprida en revisionsrapport
  • kan du bedöma om (delar av) informationssäkerhetssystemet lever upp till kraven i ISO 27001:2013
  • har du utvecklat den kunskap och de färdigheter som behövs för att utföra en intern revision

Praktisk information

Utbildningen varar 2 dagar och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

 

Studier och företagsinterna utbildningar

Studien ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst.

Studien ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Jämte den här kursen erbjuds även Introduktion till av ISO/IEC 27001 samt fördjupningsutbildningarna Tillämpning av ISO/IEC 27001 och Lead Auditor ISO/IEC 27001.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt:

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO/IEC 27001

 € 650

 

2

 Tillämpning av ISO/IEC 27001

 € 1.150

 

3

 Intern revision av ISO/IEC 27001

 € 1.150

 

4

 Lead Auditor ISO/IEC 27001

 € 2.850

 

 

 Totalt

 € 5.800

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.600

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 5.050

 € 750

Med dessa utbildningar kan du lära dig att tillämpa standardens teorier mer och enklare i din egen praktik.

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 ellermailto:mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

 

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska. 


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.