Utbildning Intern revision av ISO 9001 enligt ISO 19011

Denna intensiva en dags kurs är avsedd för yrkesverksamma inom kvalitet som har till syfte till att bygga vidare på sina kunskaper inom ISO 9001:2015 och utvärdera effektiviteten av kvalitetsledningssystemet i er organisation. Du kommer att ledas genom den interna revisionsprocessen, från planering av en revision, rapportera om granskningsresultaten och uppföljning av korrigerande åtgärder.

En extra fördel med den här utbildningen är de många uppgifter och rollspelen som utförs ensam eller i grupp. Genom dessa lär du dig inte bara att tillämpa teorin i praktiken men har du även påbörjat implementeringen i din egen organisation. 


Vem riktar sig utbildningen till?

Till de som bevakar ledningssystemets prestanda och bär ansvar för utförandet av internrevisioner. 

För den här utbildningen är kunskap om ISO 9001 en förutsättning. Denna kunskap kan du till exempel tillägna dig genom att följa utbildningen Introduktion till ISO 9001:2015.

Efteråt:

  • kan du förklara ISO 19011 vägledningen för revision av ledningssystem
  • vet du hur du kan använda riktlinjerna i ISO 19011 för att utföra en revision mot ISO 9001:2015
  • kan du starta, förbereda, utföra, avsluta och följa upp en intern revision
  • kan du utforma och sprida en revisionsrapport
  • kan du bedöma om (delar av) kvalitetsledningssystemet lever upp till kraven i ISO 9001:2015
  • har du utvecklat den kunskap och de färdigheter som behövs för att utföra en intern revision

Praktisk information

Utbildningen varar 2 dagar och är svenskspråkig. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Studier och företagsinterna utbildningar

Studien ISO 9001:2015 Kvalitetsledning är uppbyggd av ett antal moduler. Detta innebär att du kan kombinera de utbildningar som passar dig bäst. Om du vill gå flera utbildningar, rekommenderar vi följden nedan.

Studien ISO 9001:2015 Kvalitetsledning

Jämte denna utbildning erbjuder vi även Introduktion till ISO 9001:2015, Tillämpning av ISO 9001:2015 och ISO 9001:2015 Lead Auditor.Med dessa utbildningar lär du dig att tillämpa standardens teorier mer och enklare i din egen praktik.

Om du väljer att kombinera ett antal utbildningar, får du rabatt: 

Nr.

Utbildning

Pris

 

1

 Introduktion till ISO 9001:2015

 € 650

 

2

 Att tillämpa ISO 9001:2015

 € 1.150

 

3

 Intern revision av ISO 9001:2015

 € 1.150

 

4

 Lead Auditor ISO 9001:2015

 € 2.300

 

 

 Totalt

 € 5.250

 

 

 

 

 

 

 

Pris

Rabatt

 

 Kombination 1 + 2 

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 3

 € 1.650

 € 150

 

 Kombination 1 + 2 + 3

 € 2.600

 € 350

 

 Kombination 1 + 2 + 3 + 4 

 € 4.500

 € 750

För mer information om den här studien och/eller möjligheterna för en företagsintern utbildning i din egen organisation kan du kontakta Mark Leenaers på 0031-(0)20-3460783 eller mark.leenaers@bsigroup.com. Du kan även mejla till training.nl@bsigroup.com.

Ytterligare information kan tillhandahållas på engelska. 


Lärometoden

För att förbättra dina möjligheter att behålla informationen och lära dig att verkligen tillämpa färdigheterna som ges, använder vi oss i alla utbildningar av konceptet Huvud, Hjärta och Händer. I detta koncept är det essentiellt att tänka utifrån företagsaktiviteterna för att förbättra prestandan.

Huvud: kunskap – veta vad standarden säger, förvärva (bakgrunds)kunskap

Hjärta: hållning – varför använda standarden, vad är nyttan för min organisation, bli och fortsatt vara motiverad att använda standarden

Händer: beteende – att göra, öva, konkretisera och använda i praktiken

BSIs utbildningsmaterial utvecklas i första hand av huvudkontoret i England. Genom den centrala roll BSI har i de kommittéer där standarderna utvecklas, är materialet alltid baserat på information ur första hand.

Kombinationen av högaktuellt material som kombinerar lärometoder och (grupp)övningar med ledarnas praktikkunskap höjs deltagarnas kunskapsnivå och deras möjligheter att använda kunskapen i den egna organisationen.