Zarządzanie Kryzysowe - Ochrona Infrastruktury Krytycznej - Zapewnienie Ciągłości Działania Organizacji

Zapewnij ciągłość działania swojej organizacji. Bezpieczeństwo Państwa i ciągłość funkcjonowania jego organów i infrastruktury krytycznej to główne zadanie i wyzwanie dla wszystkich wchodzących w jej skład organizacji, tych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i bezpieczeństwa narodowego Państwa.


Opis szkolenia:

W oparciu o Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego opracowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, BSI – twórca podwalin międzynarodowej normy Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) ISO 22301, posiadające największe doświadczenie i najwyższe kompetencje z tego zakresu wśród organizacji certyfikujących oraz szkoleniowych – przygotowało specjalnie dla Państwa niniejsze szkolenie.

Kierujemy je zarówno do osób zajmujących się tą tematyką w codziennej pracy, jak i najwyższej kadry kierowniczej organizacji oraz wszystkich z nimi współpracujących, aby umożliwić efektywne wprowadzenie najlepszych praktyk zarządzania pozwalających na spełnienie stawianych im zadań, a także wymogów prawnych i statutowych.

Bloki tematyczne:


Ochrona Infrastruktury Krytycznej

Celem bloku jest zapoznanie słuchacza z tematyką infrastruktury krytycznej i jej ochrony. Omówione zostaną przepisy dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych. W trakcie szkolenia słuchacz pozna zadania ciążące na właścicielu infrastruktury krytycznej wynikające z ww. ustaw oraz towarzyszących im aktów wykonawczych oraz roli administracji publicznej w systemie ochrony infrastruktury krytycznej, w tym szczególną rolę ABW. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać dokumenty strategiczne w tym zakresie, tj.: Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Ponadto, w ramach bloku, przedstawione zostaną zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem – opis zjawiska, charakterystyka zagrożeń/incydentów, przykładowe sposoby zabezpieczeń oraz inicjatywy międzynarodowe w tym obszarze.


Zarządzanie Ciągłością Działania

Celem tego bloku jest zapoznanie uczestników z dostępnymi narzędziami opartymi na międzynarodowej normie Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) ISO 22301. Omówione zostaną praktyczne sposoby i metody wprowadzania systemu BCM. To szkolenie wstępne oparte jest o najlepsze praktyki w branży i Kodeks Praktyki BCM. Nieprzerwane działanie w przypadku zakłóceń, wielkiej katastrofy czy też małego incydentu, jest fundamentalnym wymogiem dla każdej organizacji, a w szczególności będącej częścią infrastruktury krytycznej lub będącej z nią powiązaną. Norma ISO 22301 została opracowana przez grupę światowej klasy ekspertów reprezentujących wszystkie sektory rynku i administrację państwową w celu ustanowienia procesu, zasad i terminologii zarządzania ciągłością działania. Jej głównym celem jest zminimalizowanie ryzyka zakłóceń.


Zagrożenia Terrorystyczne

Założeniem realizacji bloku tematycznego dotyczącego zagrożeń terrorystycznych jest zapoznanie ze strukturą, modelem, podstawami prawnymi i trybem określania zagrożeń w ramach funkcjonującego w Polsce systemu antyterrorystycznego. Wskazane zostaną przepisy rangi ustawowej i wykonawcze, dotyczące zadań i uprawnień poszczególnych służb i instytucji wchodzących w skład systemu antyterrorystycznego wynikające m. in. z ustaw kompetencyjnych, nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o prawie lotniczym, atomowym, telekomunikacyjnym, inwestycji w energetyce jądrowej czy o rezerwach strategicznych.


Planowanie Cywilne

 
Celem bloku jest zapoznanie słuchacza z tematyką planowania cywilnego. Omówione zostaną przepisy dotyczące planowania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Omówiona zostanie również praktyka opracowywania planu zarządzania kryzysowego na przykładzie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, a także Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Przedstawione zostaną m. in. takie zagadnienia jak: identyfikacja zagrożeń i ich analiza, mapy zagrożeń, „najgorsze możliwe scenariusze”, siatka bezpieczeństwa, procedury reagowania kryzysowego, bazy sił i środków (wykorzystanie GIS). Ponadto omówiona zostanie problematyka „cyklu planowanie” m.in. jak sprawdzać i doskonalić plan oraz czym różni się „planowanie” od „opracowania planu”.Zarządzanie Ryzykiem

Ten blok pozwoli zdobyć wiedzę na temat metod i sposobów zarządzania ryzykiem zewnętrznym oraz wewnętrznym związanym z działalnością organizacji. Celem jest przekazanie podstawowej wiedzy potrzebnej do efektywnego wyboru i stosowania narzędzi, technik oraz dobrych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem. Wyjaśnione zostaną poszczególne elementy zarządzania ryzykiem. Uczestnicy zdobędą wiedzę o tym, jak systemowo zarządzać ryzykiem związanym z działalnością dowolnej organizacji oraz co jest kluczem
do sukcesu w prawidłowym zarządzaniu portfelem ryzyk.

 

Uczestnicy szkolenia

Uczestnictwem w szkoleniu mogą być zainteresowane organizacje, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, oraz służą zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców, wchodzące w skład następujących systemów:

 • zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 • łączność,
 • sieci teleinformatyczne,
 • finanse,
 • zaopatrzenie w żywność,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • ochrona zdrowia,
 • transport,
 • ratownictwo,
 • zapewnienie ciągłości działania administracji publicznej,
 • produkcja, składowanie, przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych i promieniotwórczych(w tym rurociągi substancji niebezpiecznych)

Szkolący:

Autorami oraz prowadzącymi szkolenie są wybitni specjaliści, praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem administracji publicznej. Są nimi Auditorzy Wiodący oraz Trenerzy BSI, a także Eksperci:

 • Dorota Leduchowska
 • Antoni Podolski
 • Kamil Galicki
 • Dariusz Góralski
 • Zbigniew Muszyński
 • Paweł Chomentowski
 • Michał Grzybowski
 • Tomasz Szewczyk
 • Maciej Pyznar

Czas trwania: 3 dni – szkolenie ogólne

Szkolenie dla Kadry Kierowniczej
może być przygotowane według
indywidualnych zapotrzebowań