Dyrektywa 96/98/EC wyposażenie statków

MED obejmuje każdy statek pływający pod banderą kraju członkowskiego EOG. W Wielkiej Brytanii organem kompetencyjnym jest Maritime and Coastguard Agency (Urząd żeglugi i ochrony wybrzeża) (MCA) wcześniej nazywany Marine Safety Agency (Urząd bezpieczeństwa morskiego) (MSA). Ocena zgodności jest przeprowadzana przez jednostkę notyfikowaną, taką jak BSI, a znakiem zgodności jest koło sterowe.

MED obejmuje szeroką gamę sprzętu oraz wszystkie aspekty bezpieczeństwa statków.

Załącznik A. 1 - wymienia osprzęt, który przy ocenie zgodności wymaga pomocy jednostki notyfikowanej.

Osprzęt jest wymieniany pod poniższymi nagłówkami:

  1. Sprzęt ratowniczy
  2. Zapobieganie zanieczyszczeniom morskim
  3. Zabezpieczenie przed pożarem
  4. Urządzenia nawigacyjne
  5. Urządzenia radiokomunikacyjne

Wraz z konkretnym nazewnictwem elementu w załączniku wymienia się mające zastosowanie rozporządzenia SOLAS oraz międzynarodowe normy badawcze, które mają być stosowane oraz moduły oceny zgodności.

Załącznik A. 2 -    wymienia osprzęt, dla którego nie istnieją szczegółowe normy badań w dokumentach międzynarodowych i jako taki wymaga stosowania odpowiednich norm krajowych. Dlatego też nie ma żadnych szczególnych wymagań oceny zgodności.

BSI posiada akredytację na 42 linie produktów wymienionych w załączniku A. 1 jako sprzęt ratunkowy i ochrony przeciwpożarowej, będzie stale powiększać ten asortyment w przyszłości.


Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach