Obszary systemu certyfikacji IECQ

BSI prowadzi system certyfikacji komponentów elektronicznych IECQ (międzynarodowy) i BS 9000 (krajowy) przez niezależny podmiot, polegający na ocenie ich jakości jako uzupełnienie stosowanego przez firmę systemu zarządzania jakością. W związku z tym dostawca posiadający certyfikację IECQ i/lub BS 9000 oferuje znacząco wyższy poziom niezależnej gwarancji niż jakikolwiek program samokontroli lub kontroli przez podmiot z obrębu tej samej organizacji.Budując na fundamencie systemu zarządzania jakością dla ISO 9001, programy te koncentrują się na ocenie jakości wyrobu poprzez zastosowanie szeregu zatwierdzeń gwarancji jakości wyrobu.

 • Zatwierdzony komponent
 • Zatwierdzony proces
 • Laboratoria badawcze (w tym BS 9000)
 • Zarządzanie komponentami do awioniki (ECMP)
 • Zarządzanie procesami wykorzystującymi substancje niebezpieczne
 • Produkt zatwierdzony BS 9000
 • Zatwierdzony producent (w tym BS 9000)
 • Wykonawca prac specjalistycznych
 • Dystrybutor komponentów (w tym BS 9000)


Zatwierdzony komponent (AC)

Certyfikacja zatwierdzonych komponentów IECQ może być stosowana w przypadku komponentów i produktów elektronicznych, materiałów pokrewnych i zespołów montażowych, dla których istnieje norma lub specyfikacja techniczna bądź specyfikacja klienta zaakceptowana do wykorzystania w systemie IECQ. Może obejmować m.in.: wafle krzemowe, zintegrowane i odrębne komponenty elektroniczne, złącza, płytki obwodów drukowanych, komponenty/produkty/materiały mające zastosowanie w konstrukcji, instalacji i użytkowaniu komponentów elektronicznych. np. izolatory ceramiczne i radiatory.

Źródłem zatwierdzonych komponentów w programach IECQ i BS 9000 są producenci komponentów. Aby zostać producentem zatwierdzonych komponentów dla tych programów, system zarządzania jakością firmy zostaje poddany nie tylko niezależnej ewaluacji pod kątem ISO 9001, ale także spełniania dodatkowych wymagań systemu ECQ.

Producenci mogą wybierać spośród dostępnych produktów stosownie do ich potrzeb biznesowych i/lub sektora komponentów. Do dyspozycji producenta komponentów pozostają następujące typy zatwierdzeń produktów: zatwierdzony komponent (AC) oraz zatwierdzony proces (AP).

Pobierz broszurę o zatwierdzaniu komponentów IECQ ze witryny internetowej IECQ


Laboratoria badawcze

Niezależne laboratoria badawcze odgrywają istotną rolę w programach IECQ i BS 9000 dla zatwierdzania komponentów elektronicznych.Aby uzyskać status laboratorium badawczego dla programu, firma zostaje poddana nie tylko niezależnej ewaluacji pod kątem BS EN ISO/IEC 17025, ale także spełniania dodatkowych wymagań dla zatwierdzania laboratoriów badawczych IECQ i BS 9000.

Programy IECQ i BS 9000 zezwalają na przeprowadzanie badania na terenie obiektu producenta pod nadzorem jednostki zatwierdzającej.W przypadku badań specjalistycznych lub gdy wymagana jest wiedza specjalistyczna laboratorium badawczego, w ramach systemów IECQ i BS 9000 zatwierdzana jest pewna liczba laboratoriów badawczych.

Badania dla zatwierdzonych producentów IECQ i BS 9000 mogą być wykonywane wyłącznie przez niezależne zatwierdzone laboratoria IECQ i BS 9000.

Laboratoria badawcze zatwierdzone w ramach IECQ i BS 9000 mogą także dokonać ponownej walidacji zapasów dla dystrybutorów komponentów w imieniu pierwotnie zatwierdzonych producentów.


Zarządzanie komponentami do awioniki (ECMP)

Zarządzanie komponentami dla przemysłu lotniczego stanowi niedawny dodatek do programów zatwierdzania IECQ._

Zatwierdzenie zarządzania komponentami IECQ został opracowane do audytowania producentów oryginalnych urządzeń (OEM) awioniki pod kątem publikacji IEC w dwóch głównych obszarach.

 • Plany zarządzania komponentami elektronicznymi zgodnie z IECQ TS 62239-1
 • Wykorzystanie urządzeń półprzewodnikowych poza określonymi przez producentów zakresami temperatur zgodnie z IEC TR 62240.

OEM, którzy pomyślnie przejdą audyt w tym obszarze posiadają niezależne potwierdzenie dokonywania walidacji i kontroli wykorzystania komponentów elektronicznych i podzespołów przeznaczonych do wykorzystania w lotnictwie. Program został opracowany przez IEC Avionics Implementation Working Group (AIWG), w której zasiadają reprezentanci wszystkich zainteresowanych stron w branży lotniczej.

Należy pamiętać, że takie zatwierdzenie nie jest tożsame z certyfikacją produktu.

OEM posiadający zatwierdzenie dla zarządzania komponentami w ramach IECQ musi spełniać następujące wymagania techniczne odnośnie zarządzania komponentami elektronicznymi:

 • Wybór komponentu
 • Zastosowanie komponentu
 • Kwalifikacja komponentu
 • Gwarancja jakości produktu
 • Niezawodność komponentu
 • zgodność komponentów/procesów
 • Dane komponentu
 • Kontrola konfiguracji

Powyższe wymagania zostaną przedstawione jako część oceny stosowanego przez OEM systemu zarządzania jakością dla dostawy urządzeń awioniki i podzespołów dla przemysłu lotniczego.

Należy pamiętać, że zatwierdzenie zarządzania komponentem nie jest dostępne w ramach BS 9000.


Zarządzanie procesami wykorzystującymi substancje niebezpieczne

Wymogi zarządzania procesami wykorzystującymi substancje niebezpieczne IECQ HSPM opracowano do ewaluacji procesów stosowanych przez producentów sprzętu i podobnych organizacji pod kątem zgodności z QC 080000 IECQ HSPM (IECQ HSPM) poza oceną zgodności procesów z ISO 9001 QMS.

IECQ HSPM zawiera wymogi wykorzystywane do pokazania międzynarodowemu rynkowi, że organizacja opracowała, udokumentowała i wdrożyła procesy zarządzania produkcją, wyborem i wykorzystaniem komponentów elektronicznych, zespołów montażowych, procesów i podobnych materiałów zgodnie z wymogami klienta oraz lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi wymogami w zakresie HSF (Dyrektywa 2011 / 65 / EU Recast, Dyrektywa 2012 / 19 / EU Recast i innymi lokalnymi regulacjami środowiskowymi) odnoszącymi się do ich zakresu działalności.

Pobierz broszurę o programie zarządzania procesami wykorzystującymi substancje niebezpieczne IECQ HSPM z witryny internetowej IECQ


Produkt zatwierdzony BS 9000

Wiele zatwierdzeń wyrobów jest ciągle przeprowadzanych w ramach krajowego brytyjskiego programu zatwierdzeń BS 9000 dla komponentów elektronicznych. Zatwierdzenia wyrobu do BS 9000 ciągle jest wymagane do długookresowych wojskowych i specjalistycznych elektronicznych aplikacji.

Rejestr będzie aktualizowany stosownie do zmian dotyczących zatwierdzeń, a aktualna wersja zawsze będzie dostępna do pobrania.

Zatwierdzenie możliwości producenta

Zatwierdzenie możliwości stanowi popularną formę zatwierdzenia dostępną w ramach zarówno programu IECQ, jak i BS 9000. Zatwierdzenie opiera się na badaniach produktów końcowych oraz okresowych, szczegółowym planie jakości (znanym jako Capability Manual - Instrukcja możliwości)) publikowanym przez producenta.

Obecnie komponenty certyfikowane w ramach zatwierdzenia możliwości to mikroukłady hybrydowe i (niezmontowane) płytki obwodów drukowanych.


Zatwierdzony proces (AP)

Po raz pierwszy podwykonawcy oferujący przetwarzanie, obsługę lub produkcję elementów lub materiałów jednoczęściowych mogą być niezależnie certyfikowani w ramach systemu IECQ. W programie IECQ podwykonawcy mogą dostarczać taką usługę producentom komponentów, że podają identyfikację części produktu końcowego tak jak jest to podane w zatwierdzonym procesie. Aby uzyskać w programie IECQ status zatwierdzonego procesu, firma jest niezależnie oceniana pod kątem wymagań systemu IECQ oraz odpowiedniej uznanej normy dla procesu branżowego. Zatwierdzony proces został ujęty w pakiecie procedur certyfikacyjnych IECQ, aby zaspokoić potrzeby wykonawców oferujących usługi dla branży komponentów elektronicznych. Odbywa się to na podstawie kontroli czynników jakości i powiązanych kluczowych parametrów, które są opisano w planie jakości (znanym jako Capability Manual (Instrukcja możliwości)) publikowanym przez wykonawcę.

Certyfikowane procesy to montaż-demontaż złączy i projektowanie płytek drukowanych. w ramach IECQ może zostać zatwierdzonych wiele innych procesów, pod warunkiem dostępności uznanej w branży normy dla tego procesu.

Należy pamiętać, że zatwierdzony proces nie jest dostępny w ramach BS 9000.

Pobierz broszurę o zatwierdzaniu komponentów IECQ z witryny internetowej IECQ


Dystrybutorzy komponentów

Dystrybutorzy komponentów stanowią nieodłączną część łańcucha dostaw zatwierdzonych komponentów elektronicznych zarówno w programie IECQ, jak i BS 9000. Aby zostać dystrybutorem komponentów w programie, firma zostaje poddana nie tylko niezależnej ocenie pod kątem wymogów ISO 9001, ale także spełniania dodatkowych wymagań dla zatwierdzania dystrybutorów IECQ. Umożliwia to pełną identyfikowalność komponentów z IECQ i BS 9000.

Zatwierdzeni dystrybutorzy komponentów IECQ i BS 9000 posiadają autoryzację zatwierdzonego producenta do posiadania zapasów magazynowych i dystrybucji zatwierdzonych komponentów. Zgodność z wymogami IECQ i BS 9000 gwarantuje, że przeładunek i magazynowanie zatwierdzonych komponentów zawsze umożliwia identyfikowalność pierwotnych partii produkcyjnych producenta. Przyjęte w branży dopuszczalny okres magazynowania i w razie konieczności rewalidacja zapasów magazynowych pozwalają utrzymać jakość zatwierdzonych magazynowanych komponentów.

Dystrybutorzy komponentów zatwierdzeni w ramach IECQ i BS 90 mogą dokonywać podziału oryginalnych partii producenta i ich wydawania zgodnie z programami przy użyciu Znaku zgodności lub Deklaracji zgodności dostawcy (SDoC). Komponenty wydawane przez zatwierdzonych dystrybutorów komponentów obejmują rezystory, kondensatory, filtry, złącza, transformatory i półprzewodniki.

Dla końcowych użytkowników komponentów elektronicznych z IECQ i BS 9000 zatwierdzeni dystrybutorzy komponentów stanowią przydatne źródło komponentów o zbadanej jakości dostępne w mniejszych ilościach niż są zwykle dostarczane przez zatwierdzonych producentów.