Co to jest CHP Kogeneracja?

Produkcja w kogeneracji to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Ze względu na wysoką skuteczność w ograniczaniu emisji produktów spalania do atmosfery, promowanie kogeneracji o wysokiej sprawności stanowi priorytet Unii Europejskiej.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania kogeneracji została wdrożona w znowelizowanej ustawie prawo energetyczne. Szczegółowy sposób realizacji obowiązku określa rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.

Firma BSI zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy od początku uczestniczyli w opracowaniu nowej metodyki obliczania produkcji w kogeneracji oraz opracowali projekt rozporządzenia z uwzględnieniem wymogów unijnych. Brali aktywny udział we wdrożeniu metodyki obliczeniowej oraz w określeniu prawidłowych zasad prowadzenia weryfikacji. Przeprowadzili szkolenia dla weryfikatorów opiniujących prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu rocznym. Wykorzystanie wiedzy, zdobytej przez nas podczas wdrażania przepisów oraz doświadczeń nabytych w trakcie przeprowadzanych od 2007 roku weryfikacji kogeneracji, pomoże Państwu w wypełnianiu obowiązków. Nasza znajomość zagadnienia i identyfikacja istniejących problemów pozwolą Wam na wykorzystanie nowych szans, zminimalizowanie ryzyka oraz uniknięcie związanych z nim zagrożeń.W okresie od 2007 roku przeprowadziliśmy weryfikację prawidłowości danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w około 100 jednostkach kogeneracji, w większości przez kilka lat. Przeprowadzone weryfikacje obejmują przekrojowo energetykę zawodową i przemysłową. Odnoszą się zarówno do dużych elektrowni systemowych, a także do dużych i małych elektrociepłowni. Weryfikowane jednostki są znacznie zróżnicowane m.in. pod względem mocy zainstalowanych, występowania produkcji ciepła poza kogeneracją i udziałów kogeneracji w całkowitej produkcji energii elektrycznej, a także  występowania ubytku mocy. 

W efekcie przeprowadzonych badań oraz wystawionych pozytywnych opinii jednostki uzyskały świadectwa pochodzenia z kogeneracji – czerwone, żółte oraz fioletowe. Jakość naszych prac została potwierdzona przez klientów, także poprzez przekazane do BSI ok. 90 listów referencyjnych oraz potwierdzenia prawidłowej realizacji prac.


Jakie są korzyści płynące z Kogeneracji?

Weryfikacja kogeneracji i opiniowanie sprawozdań rocznych, a także szkolenia z zakresu kogeneracji mają za zadanie ułatwić Państwu wypełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów oraz pomóc Państwa organizacji w zarządzaniu czynnikami ryzyka. 

Nasz udział w przygotowaniu przepisów i wdrażaniu nowej metodyki, dogłębna znajomość zagadnienia i identyfikacja istniejących problemów oraz doświadczenia z przeprowadzanych od 2007 roku weryfikacji pomogą Państwu wykorzystać nowe szanse, zminimalizować ryzyko oraz uniknąć związanych z nim zagrożeń.

Najważniejsze korzyści wynikające z naszych usług w zakresie kogeneracji są następujące:

 • Wypełnienie obowiązków
  Poprawne przygotowanie sprawozdania rocznego przedkładanego Prezesowi URE oraz danych do wniosków o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji.

 • Finanse
  Możliwość uzyskania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji.

 • Wydajność operacyjna
  Uzyskanie wiarygodnych informacji w procesie podejmowania decyzji w zakresie kogeneracji i gospodarki energetycznej oraz przy zarządzaniu ryzykiem.

 • Wiedza
  Identyfikacja szans i zagrożeń ułatwia podejmowanie konkretnych działań, a także pozwala na doskonalenie w obszarze kogeneracji.

 • Kompetencje
  Oszczędność czasu i pieniędzy poprzez wybór kompetentnego auditora, wysoką jakość usług, kompetencje techniczne jednostki akredytowanej, jej niezależność i bezstronność.

 • Wiarygodność
  Stosowane przez nas kryteria oceny oraz wdrożone procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzanie badania zgodnie z najlepszą praktyką zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

 • Rzetelność
  Niezależna weryfikacja gwarantuje otrzymanie rzetelnych danych o produkcji w kogeneracji, będących wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego stanu. Dzięki akredytacji nasz niezależny proces weryfikacyjny cieszy się powszechnym uznaniem profesjonalistów w branży.