CHP Kogeneracja

CHP Kogeneracja

Niezależna weryfikacja przez najlepszych ekspertów BSI

Niezależna weryfikacja przez najlepszych ekspertów BSI

Red Overlay
CHP-Kogeneracja-BSI
CHP-Kogeneracja-BSI
Red Overlay

Co to jest CHP Kogeneracja?

Produkcja w kogeneracji to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Ze względu na wysoką skuteczność w ograniczaniu emisji produktów spalania do atmosfery, promowanie kogeneracji o wysokiej sprawności stanowi priorytet Unii Europejskiej.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, wdrażająca wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania kogeneracji nakłada na wytwórców energii elektrycznej w kogeneracji uczestniczących w systemie wsparcia obowiązek przedstawiania opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę.

Firma BSI zatrudnia wysokiej klasy specjalistów, którzy od początku uczestniczyli w opracowaniu metodyki obliczania produkcji w kogeneracji oraz opracowali pierwszy projekt rozporządzenia. Brali aktywny udział we wdrożeniu metodyki obliczeniowej oraz w określeniu prawidłowych zasad prowadzenia weryfikacji. Przeprowadzili również szkolenia dla weryfikatorów akredytowanych jednostek. Nasza znajomość zagadnienia i identyfikacja istniejących problemów pozwolą Wam na wykorzystanie nowych szans, zminimalizowanie ryzyka oraz uniknięcie związanych z nim zagrożeń.

Wykorzystanie wiedzy, zdobytej przez nas podczas wdrażania przepisów oraz doświadczeń nabytych w trakcie przeprowadzonych od 2007 roku (w grudniu 2007 BSI Management Systems Polska Sp. z o.o. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badania i opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji)  weryfikacji w ponad 100 jednostkach kogeneracji, w większości z nich przez kilka lat, pomoże Państwu wykorzystać nowe szanse, zminimalizować ryzyko oraz uniknąć związanych z nim zagrożeń. Przeprowadzone weryfikacje obejmują przekrojowo energetykę zawodową, przemysłową, odnawialne źródła energii. Odnoszą się zarówno do dużych elektrowni systemowych, a także do dużych i małych elektrociepłowni. Weryfikowane jednostki są znacznie zróżnicowane m.in. pod względem mocy zainstalowanych, występowania produkcji ciepła poza kogeneracją i udziałów kogeneracji w całkowitej produkcji energii elektrycznej, a także  występowania ubytku mocy. Jakość naszych prac została potwierdzona przez klientów, także poprzez przekazane do BSI ok. 90 listów referencyjnych oraz potwierdzenia prawidłowej realizacji prac.

Firma BSI została zamieszczona przez Prezesa URE w wykazie akredytowanych jednostek w wyniku przeprowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji oceny potwierdzającej, że:

  • zachowujemy bezstronność w swoim postępowaniu, jesteśmy niezależni i nie podlegamy żadnym wpływom zewnętrznym;
  • mamy niedyskryminujące zasady działania, umożliwiające wnioskowanie o opiniowanie wszystkim zainteresowanym stronom;
  • mamy system zarządzania spełniający wymagania dokumentów akredytacyjnych, odpowiednio udokumentowany i nadzorowany;
  • mamy sprawdzone procedury określające zasady prowadzenia opiniowania;
  • mamy odpowiedni personel spełniający wymagania.


Wsparcie BSI w zakresie opiniowania
w zakresie kogeneracji

Z dniem 13 września decyzją Polskiego Centrum Akredytacji otrzymaliśmy, w ramach posiadanej od 2007 akredytacji nr AC 144, uprawnienia w zakresie opiniowania w obszarze kogeneracji:

  1. Wydawanie opinii dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji umożliwiających korzystanie z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w tym w szczególności opiniowanie na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy w danej jednostce kogeneracji, stwierdzające prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym.
  2. Wydawanie opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji odnawialnego źródła energii za instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy korzystającego z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii.


Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub wyślij nam zapytanie online.

> Tel: + 48 795 518 971


Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz