Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001 (Akredytacja CQI/IRCA 1946)

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania auditów strony pierwszej, drugiej i trzeciej w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pod kątem zgodności z ISO 45001, zgodnie z ISO 19011 i ISO/IEC 17021, w stosownych przypadkach. Dzięki naszemu szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę na temat podstawowych zasad i praktyk dotyczących auditów, zgodnie z normami i regulacjami przyjętymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym - związanymi z wymogami BHP.

Uczestnicząc w tym szkoleniu, kursanci zdobędą również niezbędne umiejętności w zakresie auditu dzięki uczeniu się opartemu na aktywności, a także zdobędą praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu auditu dzięki zadaniom, grupowym warsztatom i dyskusjom na otwartym forum. Doświadczeni wykładowcy BSI przeprowadzą uczestników przez cały proces auditu, począwszy od inicjowania auditu do przeprowadzenia działań następczych.

Pomyślne ukończenie szkolenia certyfikowanego przez CQI i IRCA poprzez zaliczenie odpowiedniego egzaminu i oceny umiejętności będzie świadczyło o zdobytej wiedzy oraz podstawowych umiejętnościach w zakresie prowadzenia i kierowania auditem systemu zarządzania.

ULOTKA SZKOLENIA


Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do kandydatów na Auditorów Wiodących BHP, a także do osób wdrażających i nadzorujących BHP, chcących rozszerzyć i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności auditorskie.

Oczekuje się, że uczestnicy będą dysponować następującą wiedzą:

Systemy zarządzania

 • Cykl „planuj, wykonaj, sprawdź, działaj” (PDCA)
 • Kluczowe elementy systemu zarządzania i wzajemne powiązania między odpowiedzialnością kadry zarządzającej wyższego szczebla, polityką, celami, planowaniem, wdrażaniem, działaniami, przeglądem i ciągłym doskonaleniem

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka oraz kontrolę ryzyka, a także zgodność z wymogami prawnymi i innymi wymogami
 • Związek między zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy a zapewnieniem bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, zapobieganiem urazów związanych z pracą i stanem zdrowia oraz proaktywną poprawą wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
 • Typowe przykłady stosownych krajowych i lokalnych przepisów i wymogów dotyczących BHP

ISO 45001

Wiedza na temat wymogów ISO 45001 oraz powszechnie używanych terminów i definicji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnych z ISO 45001, którą można zdobyć dzięki ukończeniu naszego szkolenia dotyczącego Wymogów ISO 45001, lub równoważnego szkolenia.

Czego się nauczę?

Szkolenie pozwoli mi poznać i zrozumieć:
  • wymagania nowej normy ISO 45001 i porównanie z OHSAS 18001
  • zakres odpowiedzialności, kwalifikacje, profil osobowościowy, wiedza
   i umiejętności auditora wiodącego
  • krajowe i międzynarodowe wymagania prawne i inne,
  • zarządzanie ryzykiem
  • ocenę ryzyka – zasady i podejście
  • prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opracowanie wyników, przedstawienie niezgodności
  • działania poauditowe

Każdy uczestnik musi wykazać dopuszczalne poziomy skuteczności w realizacji wszystkich celów w zakresie uczenia się, które są oceniane podczas działań w ramach szkolenia. Wyniki są rejestrowane codziennie przez wykładowcę za pomocą Rejestru Osobistej Ciągłej Oceny (PCAR). Aby pomyślnie ukończyć szkolenie, każdy uczestnik musi zaliczyć/uczestniczyć we wszystkich etapach szkolenia oraz przejść ciągłą ocenę i zaliczyć pisemny egzamin.

Jak skorzystam?

 • przygotowanie do fachowego prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP: badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat,
 • wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost „kultury pracy”: poprawa jakości i wydajności w przyjaznym środowisku zawodowym.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie