Begrijp de status van uw certificering


Certificering verlenen

Voor initiële certificering, vernieuwen van certificering of uitbreiden van certificering, zal een certificatie review worden uitgevoerd voor de beslissing om certificering te verlenen, wanneer:

  • de informatie verkregen via de vereiste audit voldoende is voor wat betreft de certificatie vereisten en de scope van de certificatie
  • alle belangrijke non-conformities gesloten zijn
  • het plan voor correctie en corrigerende maatregelen op alle uitstaande kleine non-conformities beoordeeld en geaccepteerd is.

Voor het behoud van certificering zal de cliënt aan de eisen van de norm en aan BSI's Terms of Service for Certifcation blijven voldoen.


Weigeren certificering

BSI kan uitgifte van certificering en certificaten weigeren evenals documenten die de compliance aan wetgeving, normen, regelgeving of schema's verifiëren wanneer de klant volgens de redelijke mening van BSI niet voldoet aan de vereisten van de relevante wetten, normen, regelgeving of schema's. BSI kan dit ook weigeren wanneer de klant niet voldoet aan haar verplichtingen van het contract, de diensten van BSI gebruikt op een manier die misleidend kan zijn of BSI in diskrediet kan brengen.


Schorsing certificering

De gecertificeerde klant kan in bepaalde gevallen worden geschorst, zoals wanneer:

  • het gecertificeerde managementsysteem van de klant aanhoudend of ernstig tekort niet voldoet aan de vereisten van de certificering, waaronder de vereisten voor de effectiviteit van het managementsysteem
  • de gecertificeerde klant niet toestaat dat het toezicht of de hercertificatie-audits volgens de vereiste frequenties worden uitgevoerd
  • de gecertificeerde klant vrijwillig verzoekt om een schorsing.


Bij schorsing is de certificering van het managementsysteem van de klant tijdelijk ongeldig. De geschorste certificatie wordt hersteld als het probleem dat heeft geleid tot de schorsing is opgelost. Het niet binnen de gestelde tijdslijn oplossen van de problemen die tot de schorsing hebben geleid, zal resulteren in de intrekking van de certificering of vermindering van de scope van certificatie.


Intrekking van certificering

Certificering kan in bepaalde gevallen worden ingetrokken, zoals wanneer:

  • de klant niet binnen de gestelde tijdslijn de problemen heeft opgelost die hebben geleid tot de schorsing
  • de klant niet voldoet aan de Terms of Service for Certification (e, g, Het niet oplossen van major nonconformities, het niet accepteren van continue audit bezoeken, fouten bij Product Certification-testen)
  • de klant niet langer diensten of producten levert die binnen de scope van de certificering vallen 
  • de klant vrijwillig verzoekt de certificering in te trekken

Verminderen van de scope van de certificering

De scope van de certificering kan worden verminderd in bepaalde gevallen waarin bijvoorbeeld:

• de klant niet langer diensten of producten levert die binnen de scope van de certificering vallen.
• de klant niet binnen de gestelde tijdslijn de problemen heeft opgelost die voor de schorsing van de certificering hebben gezorgd. Dit kan zorgen voor een vermindering van de scope wanneer de problemen alleen betrekking hebben op een onderdeel van de scope van de certificering.