Keurmerk Beveiliging & Particulier Onderzoeksbureau

Keurmerk ten behoeve van de beveiligingsbranche ter bevordering en instandhouding van het kwaliteitsniveau en zekerheid te bieden aan opdrachtgevers en overheden.


Achtergrond

Het keurmerk is ontwikkeld en geïnitieerd door de VPB (Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties) en is er voor organisaties die actief zijn in de beveiligingsbranche en werkzaamheden verrichten ten behoeve van opdrachtgevers. Dit keurmerk dient te bewerkstelligen dat het proces van professionalisering alsmede het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar worden gemaakt en bevorderd. Met de invoering van dit keurmerk wil VPB opdrachtgevers en overheden zekerheid bieden over het kwaliteitsniveau van beveiligingsorganisaties. Dankzij dit keurmerk is het kwaliteitsniveau van de branche duidelijk zichtbaarder geworden. Beveiligingsorganisaties komen pas in aanmerking voor het keurmerk Beveiliging, nadat door een onafhankelijke en deskundige certificerende instelling is vastgesteld of er aan alle eisen en voorwaarden is voldaan. BSI Group is door haar expertise en onafhankelijkheid op dit gebied de aangewezen instelling hiervoor.

BSI Group heeft reeds diverse audits uitgevoerd voor dit keurmerk, op grond waarvan de VPB de certificatiebeslissing zal nemen. Keurmerkhouders dienen jaarlijks opnieuw een audit te ondergaan om het keurmerk te behouden.


BSI Group kan audits uitvoeren voor de volgende keurmerken:

  • Keurmerk Beveiliging

Dit keurmerk is gelanceerd in 2006 en is bestemd voor de werkzaamheden van beveiligingsorganisaties vallend onder de ND-vergunning. Het zijn beveiligingsorganisaties die beveiligingswerkzaamheden verrichten ten behoeve van derden. Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen. Beveiligingswerkzaamheden op evenementen en in de horeca vallen niet onder werkingssfeer van dit keurmerk.

  • Keurmerk Evenementenbeveiliging

Het Keurmerk Evenementenbeveiliging is een initiatief van de VPB en tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van VBE en VEHB. Dit keurmerk is bedoeld voor alle beveiligingsorganisaties- dus beveiligingsbedrijven die beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 3a Wpbr, de zogenaamde ND-vergunning – die als hoofdaannemer evenementen beveiligen.

  • Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau

Het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau is van toepassing op de werkzaamheden die in de wet gedefinieerd wordt onder recherchewerkzaamheden, verricht door recherchebureaus, zoals vermeld in de Wpbr (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). In dit keurmerk worden zij onderzoeksbureaus genoemd. Het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau geeft aan opdrachtgevers, overheden en te onderzoeken personen de garantie dat, bedrijven werkzaam in deze branche, zich aan alle regelgeving houdt. Bedrijven werkzaam in deze branche moeten in het bezit zijn van een POB-vergunning. Voor dit keurmerk zijn alle keurmerkhouders preventief getoetst op de juiste toepassing van de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus. De kernwaarden van de keurmerken (kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid) hebben in dit keurmerk hiermee een extra invulling gekregen.
De code zorgt ervoor dat de onderzoeksmethoden en -middelen die het recherchebureau toepast, in overeenstemming zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aangezien de Privacygedragscode onderdeel is van dit keurmerk, is er een extra waarborg dat de persoonsgegevens die bij een onderzoek in het geding kunnen komen, in acht genomen worden.

  • Keurmerk Geld- en waardetransport

Dit keurmerk is bestemd voor beveiligingsbedrijven die de wet betitelt als particuliere geld- en waardetransportbedrijf en goederen van grote waarde met een beperkt volume vervoeren (in opdracht van derden) en beheren. Dit keurmerk is bedoeld voor de werkzaamheden van het geld- en waardetransportbedrijf voor zover vallend onder de PGW-vergunning.   Keurmerk FlexbedrijvenDit keurmerk is van toepassing op een specifieke groep uitzend- en/of detacheringbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het leveren van gescreend en vakbekwame personeel aan vergunningplichtige beveiligingsorganisaties. 
Deze flexbedrijven beschikken in tegenstelling tot de reguliere uitzendorganisaties over een vergunning voor beveiligingsorganisaties (een ‘ND-vergunning’). Deze bedrijven hebben geen eigen objecten, verrichten niet zelfstandig beveiligingswerkzaamheden en leveren niet rechtstreeks beveiligingsmedewerkers aan de eindgebruiker.