CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Naast kostenbesparingen kan dit leiden tot fictieve kortingen op de aanbestedingsprijs en uiteraard minder belasting op het milieu.


De CO2 Prestatieladder in het kort

De doelen van de CO2 Prestatieladder zijn om:

  • Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht);
  • Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie);
  • Bedrijven te stimuleren om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk uit te voeren (reductie);
  • De verworven kennis transparant te delen (transparantie);
  • Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de CO2 emissie gezamenlijk verder terug te dringen (keteninitiatief).

Uitgangspunten van de CO2 Prestatieladder

Bij de ontwikkeling van de CO2 Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:

1. Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;

2. Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De prestatieladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren op de CO2 prestatieladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing, innovatiewinst en meer opdrachten.


Voordelen van de CO2 prestatieladder

Waarom is de ladder een succes?

  • Het combineert CO2 reductie met economisch voordeel bij aanbestedingen;
  • De concrete besparingen op energie (1 tot 4% per jaar);
  • De CO2 ladder versterkt het imago als duurzame leverancier en duurzame werkgever;
  • Meer toegevoegde waarde voor uw leveranciers door duurzaam in te kopen;
  • Producten en diensten worden verbeterd door innovatie;

Voor wie is de CO2 Prestatieladder interessant?

De CO2 Prestatieladder is door ProRail ontwikkeld en wordt sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector door onder andere ProRail en Rijkswaterstaat. Het instrument is interessant voor bedrijven die onderdeel uitmaken van de gehele keten van leveranciers en aannemers verbonden aan Prorail en Rijkswaterstaat, maar inmiddels ook daarbuiten. Ook andere opdrachtverleners hebben het voordeel en de kracht van de CO2 Prestatieladder onderkend en nemen eisen met betrekking tot de ladder vaker op in het aanbestedingsproces. Daarbij geldt het uitgangspunt: hoe hoger je op de ladder staat, hoe hoger de fictieve korting op de aanbestedingsprijs. Niveau 1 en 2 zijn feitelijk instapniveaus met de bedoeling op korte termijn door te stijgen naar niveau 3. Op niveau 4 en 5 neemt de borging verder toe en worden de eisen ten aanzien van onder andere initiatieven in de keten strenger. In sommige gevallen hanteren opdrachtgevers de ladder als uitsluitingscriterium. Dan geldt: geen laddercertificaat betekent geen geldige inschrijving.


Voordeel bij gunning

Het basisprincipe van de ladder is dat de inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder betekent een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een - fictieve - korting op de inschrijfprijs. Dit voordeel wordt bepaald door de aanbestedende organisatie. In de praktijk varieert deze korting meestal tussen 2,5 en 10%. Hoe hoger de trede op de ladder, hoe hoger de fictieve korting. Zie het onderstaande voorbeeld:Fictieve korting bij aanbesteding


Waarom geaccrediteerde certificering door BSI?

U kunt natuurlijk zelf werken aan CO2 reductie in uw bedrijfsvoering. De CO2 prestatieladder kan u ondersteunen om dit systematisch te doen. Als u zekerheid wilt en aantoonbaar wil maken dat uw systeem is opgezet volgens de ladder is certificering een logische vervolgstap. Door voor BSI te kiezen krijgt u na een succesvolle audit een geaccrediteerd certificaat. Daarmee toont u aan dat door onafhankelijke toetsing is vastgesteld dat uw organisatie voldoet aan de eisen die de ladder stelt. Veel opdrachtgevers stellen inmiddels een geaccrediteerd certificaat als voorwaarde voor (een fictieve korting bij) het aanbestedingsproces.