BSI Connect Plus

BSI Connect Plus

Өөрийн бүх аудитууд, илрүүлсэн зүйлс болон авсан арга хэмжээнүүдээ нэг дороос удирдах

Өөрийн бүх аудитууд, илрүүлсэн зүйлс болон авсан арга хэмжээнүүдээ нэг дороос удирдах

Red Overlay
BSI Connect Plus
BSI Connect Plus
Red Overlay

BSI Connect Plus гэж юу вэ?

BSI Connect Plus нь таны бүх аудитууд, илрүүлсэн зүйлс болон арга хэмжээнүүдээ нэг дороос удирдахад зориулсан, хэрэглэхэд бэлэн шийдэл юм. Энэ нь танд гүйцэтгэлээ сайжруулах дотоод мэдрэмж болон хөшүүрэг өгөх хүчирхэг мэдээллийн самбар ба тайлагналын хэрэгсэл юм.

BSI Connect Plus

BSI Connect Plus танд хэрхэн тусалж чадах вэ?

BSI Connect Plus нь таны удирдлагын тогтолцооноос болон аудитын хөтөлбөрүүдээс илүү их үр ашгийг гаргаж авахад зориулагдсан төгс хэрэгсэл юм.

BSI Connect Plus нь өөрт нь суулгасан мэдээ мэдээллийн цуглуулга болон удирдлагын хэрэгслүүдийг ашиглан танд өөрийнхөө аудитуудыг болон тэдгээрийн хуваарийг бий болгож гүйцэтгэх боломж олгоно. Мөн түүнчлэн урьдчилан ачаалласан аудитын загваруудыг ашиглах эсвэл өөрөө бий болгох боломжтой.

BSI Connect App-тай хослуулж хэрэглэвэл танай баг аудитаар илэрсэн зүйлсийг явцын дунд цуглуулах боломжтойгоос гадна илүү баялаг өгөгдөл, илүү сайн харагдац болон илүү үр ашигтай арга хэмжээнүүдийн удирдлагаар хангах боломжтой.

BSI-ийн баталгаажилтын хэрэглэгчдийн хувьд та өөрийн аудитын өгөгдлүүдийг BSI-ийн аудитын үр дүнтэй харьцуулж чухал боломжуудыг олж харах илүү их дотоод мэдрэмжийг олж авна.

BSI Connect Plus нь хувь хүмүүс болон байгууллагуудад тогтвортой хөгжиж өөрийн гүйцэтгэлийг сайжруулах боломж олгодог хүчирхэг хэрэгсэл юм.

Хэрэглэгчдийн туршлага

  • BSI Connect Plus main dashboard

    Өөрийн өгөгдлүүдийг болон BSI-ийн өгөгдлүүдийг хамтад нь өөртөө тохирсон харагдацаар харна уу

  • BSI Connect ISO 9001 audit checklist

    Хэрэглэхэд бэлэн аудитын шалгах хуудсууд

  • dashboard plus slide 3

    Аудитын явц