แนะนำข้อกำหนดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (EICC)

EICC เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ EICC จะเป็นหลักจรรยาบรรณที่ต้องมีการตรวจสอบ (Validated) และตรวจประเมิน (Audit) โดย หน่วยงานภายนอกเพื่อยืนยันถึงความมีประสิทธิผลของผลการดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณ EICC ดังกล่าวด้วย 


EICC จะระบุว่าองค์กรอาจจะนำหลักจรรยาบรรณ EICC ไปประยุกต์ใช้โดยสมัครใจ (voluntarily) แต่ข้อเท็จจริงคือ EICC กลายเป็นเครื่องมือในสภาพบังคับ (Enforcement) สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ดังนั้น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศไทยจึงต้องเรียนรู้หลักการและเรียนรู้แนวทางของ EICC เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรอย่างเหมาะสม  


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

The Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) Awareness and Introduction

หัวข้อการอบรม

  • ภาพรวมของข้อกำหนดมาตรฐาน
  • ข้อกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนแรงงาน
  • ข้อกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนแรงงาน (ต่อ)
  • การประยุกต์ใช้กฎหมายกับข้อกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและตัวอย่างการประยุกต์ใช้
  • กระบวนการตรวจประเมิน / Audit Process

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม