ผู้ตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงความหมายของการตรวจประเมินภายในและ
คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน
2. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถตีความข้อกำหนดของ ISO 45001:2018 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน
3. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการวางแผนในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการตรวจประเมินภายใน
4. ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงการเตรียมการในการตรวจประเมินภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน (Checklist)
5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงเทคนิคในการตรวจประเมิน เพื่อใช้ในการตั้งคำถาม, สัมภาษณ์, การสุ่มตัวอย่างและ การรวบรวมหลักฐาน ในการตรวจประเมิน
6. ผู้ฝึกอบรมสามารถเขียน ใบร้องขอให้มีการแก้ไข (CARs) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน
7. ผู้ฝึกอบรมสามารถ เขียนรายงานผล การตรวจประเมินเพื่อ ให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • คณะทำงาน ISO 45001 or  OHSAS 18001
 • Management Representative
 • จป.วิชาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร

ประโยชน์ของท่าน ต้อนรับและแนะนำ

เป้าประสงค์หลักสูตร , วัตถุประสงค์และโครงสร้าง

โมดุล 1: มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001

 • ผลลัพธ์ตามเจตนา
 • ภาพรวมองค์กระกอบ
 • ข้อกำหนดการตรวจติดตามภายใน

โมดุล 2: แนวทางในการตรวจประเมินระบบบริหาร ISO 19011

 • คำศัพท์และนิยาม (การตรวจ)
 • อะไรคือการตรวจประเมิน?
 • การวางแผน , ดำเนินการ, รายงาน, ปิด  (ระบบ)
 • กระบวนการสำหรับการตรวจ
 • หลักฐานการตรวจ
 • แผนงานการตรวจ
 • ขอบเขตการตรวจ วัตถุประสงค์ และ เกณฑ์
 • หลักการการตรวจประเมิน
 • กิจกรรมการตรวจโดยทั่วไป
 • ความรับผิดชอบในการตรวจประเมิน

โมดุล 3: การวางแผนการตรวจ

 • เริ่มต้นการตรวจ
 • ทบทวนเอกสาร
 • แผนตรวจ
 • การสุ่ม
 • เอกสารทำงานตรวจ

โมดุล 4: การทำการตรวจ

 • การประชุมเปิด
 • การสื่อสาร, คุณลักษณะ และ ประเภทคำถาม
 • การพิสูจน์สารสนเทศ
 • การบันทึกประจักษ์พยานหลักฐาน
 • VDO การตรวจประเมินภายใน

โมดุล 4: ทำการตรวจประเมิน (ต่อเนื่อง)

 • สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • การตรวจประเมินภายใน สมมุติ
 • การเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • Preparing audit conclusions and closing meeting

โมดุล 5: รายงานการตรวจ

 • เนื้อหารายงานการตรวจ

โมดุล 6: การปิดการตรวจ

 • การปิดการตรวจ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้