การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001:2018

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงประเด็นมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปัจจุบันของท่าน เมื่อเข้าอบรมสัมมนานี้ผู้เข้าเรียนจะ: ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management Standard มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  • ได้รับมาตรฐาน ISO45001:2018  ฉบับแปลไทย(เพื่อการอบรม)
  • ตระหนักทราบข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน ISO45001:2018
  • สามารถทำกำหนด ประเด็นข้อกำหนดที่เปลี่ยนไปสู่ ISO 45001:2018 
  • ทราบแนวทางเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปัจจุบันของท่าน

ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
  • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม