การแนะนำข้อกำหนด ISO 45001:2018 Requirement

ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018  ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถที่จะ

 • เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018 
 • เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018  เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน     ISO 45001:2018 
 • รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • บุคคลที่สนใจ
 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร
 • คณะทำงาน

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
 • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

หัวข้อการอบรม

 • วัตถุประสงค์ และโครงสร้างหลักสูตร
 • ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ ISO 45001:2018
 • ข้อ 1-3 ขอบข่าย,อ้างอิง,คำนิยาม
 • ข้อ 4: บริบทองค์กร
 • ข้อ 5: ผู้นำ
 • ช้อ 6: การวางแผน
 • ข้อ 7: สนับสนุน (ต่อ)
 • ข้อ 8: ดำเนินการ
 • ข้อ 9: ประเมินสมรรถนะ
 • ข้อ 10: ปรับปรุง
 • สรุปประเด็น และการถามตอบ