คมนาคมและโลจิสติก

ขณะที่การขนส่งและผู้ประกอบการโลจิสติกเป็นสิ่งสำคัญที่คุณส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงตรงเวลาไม่ว่าสิ่งที่สถานการณ์ เราสามารถช่วยให้คุณใช้ระบบที่เหมาะสมนโยบายขั้นตอนและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเครือข่ายโลจิสติกระหว่างประเทศ และคุณสามารถได้รับชื่อเสียงในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยให้คุณลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในพื้นที่ต่างๆเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างการออกแบบเครือข่ายการจัดการยานพาหนะและความผูกพันของพนักงาน -ให้คุณประหยัดเงิน


ทำไมต้องเลือก BSI ?

มากกว่า 100 ปีที่ซึ่งเราเป็นผู้นำมาตรฐาน การรับรองกับ BSI ท่านสามารถแสดงให้ลูกค้าท่าน คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ พนักงานและผู้ถือหุ้นว่าท่านได้เลือกใช้ผู้ให้การรับรองที่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมและท่านเลือกที่จะร่วมกับองค์กรที่จัดทำมาตรฐาน

มากกว่า 65,000 ลูกค้าที่ได้รับการรับรอง และเราใช้ผู้ตรวจประเมินที่เป็นพนักงานประจำมากกว่าผู้ให้การรับรองอื่นๆ  เราเป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรองขนาดใหญ่และมีประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งหมายถึงท่านจะได้รับการตรวจประเมินและรับรองที่รบกวนการทำงานและสร้าง ต้นทุนในการดำเนินงาน

เมื่อท่านได้รับการรับรอง เราจะทำการตรวจประเมินตามรอบเวลาเพื่อประเมินว่าท่านได้มีการกระทำที่สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานที่ระบุหรือไม่ เราทำการเลือกผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรมท่าน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ตรวจเราจะมีความรู้เชิงลึก

เราจะส่งมอบรายงาน รายงานนี้จะให้รายละเอียดการวิเคราะห์ว่าระบบบริหารท่านนั้นดีเพี่ยงใด และมากกว่านั้นยังเป็นการเปรียบเทียบสมรรถนุองค์กรท่านกับองค์กรอื่นๆในอุตสาหรรมท่าน