อาหารและเครื่องดื่ม

เราได้เผยแพร่กว่า 800 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ครอบคลุมความปลอดภัยของอาหาร ; บรรจุภัณฑ์และการแปรรูป และสารเคมีทางจุลชีววิทยาและการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้เรายังให้การประเมินและการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรฐาน RSPO ในการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน