อาหารและเครื่องดื่ม

เราได้เผยแพร่กว่า 800 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ครอบคลุมความปลอดภัยของอาหาร ; บรรจุภัณฑ์และการแปรรูป และสารเคมีทางจุลชีววิทยาและการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้เรายังให้การประเมินและการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรฐาน RSPO ในการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน


How standards can help food professionals

Whether you want to buy a copy of a standard, get involved in the process of making and shaping standards, or simply keep up-to-date with changes in standards, BSI has a range of services that can help food sector professionals to drive innovation and increase productivity.

Learn more about food processing standards.
Learn more about agricultural standards

BSI provides a range of standards covering the demands of the food industry, from farm to fork.

 How BSI helps

We believe the world should be supplied quality food that is both safe and sustainable.

We’re a leading food safety certification provider with extensive auditing for a wide range of food safety and business standards across the entire food and beverage supply chain – including Global Food Safety Initiative (GFSI) recognized standards.

Our services for the food sector include certification, training, assessment and supply chain solutions. Combined, they can help assure your customers and make your organization more resilient by enabling you to manage the risks and opportunities associated with your products, processes, people and respective supply chains.

With over 2,800 food and agri-food standards in our portfolio, we are well positioned to support the industry and the

challenges faced by the supply chain including:

  • food safety
  • food security
  • sustainability
  • land and water usage
  • energy
  • water
  • business risk
  • corporate social responsibility