มาตรฐาน

มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางที่จะช่วยให้องค์กรที่ต้องการในการประสบความสำเร็จและสามารถส่งมอบผลิตภัฑณ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้องค์กรของคุณก้าวหน้าในนวัตกรรมใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ประโยชน์ของการใช้มาตรฐาน

มาตรฐานเป็นวิธีการทดลองและทดสอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะช่วยให้องค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ,ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและช่วยให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

มาตรฐานเกี่ยวข้องกับองค์กรใดบ้าง

มาตรฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกขนาดและทุกสาย ซึ่งการนำมาตรฐานมาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะช่วยแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Standards and schemes for certification