Executive Overview of ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS18001

ผู้บริหาร มีภาระสำคัญในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามกรอบเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงการทำให้กิจกรรมต่างๆขององค์กรมีการปฏิบัติอย่างอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการ มีการวัดผลและแสดงให้เห็นได้ จากข้อจำกัดด้านเวลาทำให้ผู้บริหารอาวุโสไม่มีเวลาพอในการเรียนรู้ข้อกำหนดในรายละเอียด


เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมต่อผู้บริหารโดยใช้เวลาสั้นและกระชับ เพื่อให้รับทราบเจตนารมณ์ที่แท้จริงของมาตรฐาน ไอเอสโซ เพื่อให้สามารถกำกับดูแล สั่งการ หรือทำการปรับปรุงระบบการบริหารให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจที่ต้องการเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
  • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม