ด้วย หลักสูตรอบรมของทางBSI ท่านมั่นใจได้ในประสบการณ์ของผู้สอนและ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นในการนำความรู้เข้าสู่การปฏิบัติมากกว่าการสอนใน รูปแบบทฤษฏี ท่านจะพบกับกระบวนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สอนอย่างเป็นกันเอง หลักสูตรต่


Public Training Plan 2014