สมัครผ่านโทรศัพท์

โดยการแจ้งทางโทรศัพท์ ให้เราทราบที่หมายเลข 0-2294-4889-92  หรือ

AIM-80p 

คุณกิตยาภรณ์ (เอม) 

 มือถือ 091-819-5048

Kittayaporn.Rittiya@bsigroup.com

 

 คุณเกตุชฎา (เกตุ)  

 มือถือ 086-4131224 

Ketchada.Jantaphong@bsigroup.com

 

1

 คุณวัลลี (วัล)

 มือถือ 086-300 9976

wallee.sukpudsa@bsigroup.com

 

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้สนใจที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน

2. กรณีท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าฝึกอบรมในรุ่นที่ระบุได้โปรดแจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อโอนสิทธิของท่านไปในรุ่นต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและจะได้จัดที่ นั่งที่ท่านสละสิทธิ์ในรุ่นที่ระบุให้กับผู้สนใจท่านอื่นที่อาจสะดวกในการ เข้าฝึกอบรม

3. หากท่านต้องการใช้สิทธิคูปองส่วนลด ท่านต้องนำคูปองมาแสดงก่อนเข้าอบรมเท่านั้น (หากไม่นำมาท่านต้องสำรองจ่ายค่าอบรม)

4. หากท่านต้องการใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ กรุณาส่งแฟกซ์ ชื่อและ ที่อยู่บริษัทฯ ที่ถูกต้องมาด้วย หากไม่นำมาท่านต้องชำระเต็มจำนวน กรุณาออกใบภาษีหัก ณ ที่ จ่าย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 127/25 ปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 หมายเลขผู้เสียภาษี 0-1055-49094-51-6

*** ราคาอบรมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***