สมัคโดยการส่งแฟกซ์

ท่านสามารถส่ง Fax มาที่ 0-2294-4467

1. ทำการ ดาวน์โหลด ใบสมัครอบรม

2. โอนเงินค่าลงทะเบียน

3. ส่งเอกสารยืนยันการเข้าอบรม – สัมมนา พร้อมส่งแฟกซ์ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน มาที่หมายเลข 02-2944467 หรือที่อีเมลล์ infothai@bsigroup.com

 

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้สนใจที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน

2. กรณีท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าฝึกอบรมในรุ่นที่ระบุได้โปรดแจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อโอนสิทธิของท่านไปในรุ่นต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและจะได้จัดที่ นั่งที่ท่านสละสิทธิ์ในรุ่นที่ระบุให้กับผู้สนใจท่านอื่นที่อาจสะดวกในการ เข้าฝึกอบรม

3. หากท่านต้องการใช้สิทธิคูปองส่วนลด ท่านต้องนำคูปองมาแสดงก่อนเข้าอบรมเท่านั้น (หากไม่นำมาท่านต้องสำรองจ่ายค่าอบรม)

4. หากท่านต้องการใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ กรุณาส่งแฟกซ์ ชื่อและ ที่อยู่บริษัทฯ ที่ถูกต้องมาด้วย หากไม่นำมาท่านต้องชำระเต็มจำนวน กรุณาออกใบภาษีหัก ณ ที่ จ่าย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 127/25 ปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 หมายเลขผู้เสียภาษี 0-1055-49094-51-6

*** ราคาอบรมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***