อบรมนอกสถานที่ (Public Training)

ทำไมถึงควรเลือกการอบรมนอกสถานที่?

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่ Public training courses พร้อมให้บริการสำหรับผู้รับการอบรมจากองค์กรต่างๆ และเหมาะมากหากท่านต้องการส่งพนักงานเพียง 1-2 ท่าน การอบรมนอกสถานที่มีการจัดตามหมายกำหนดการและผู้เข้าี่ร่วมอบรมจะเห็นแนวทางความเห์นจากอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

ให้การอบรมโดยผู้สอนที่ส่งมอบการอบรมตามวัตถุประสงค์โดยใช้วิธีที่มีประสิทธิผลในการทำให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้มีความแตกต่างกันจากหลักสูตรเบื้องต้นเช่นการแนะนำมาตรฐานหนึ่งวันจนถึงหลักสูตรที่ต้องการเวลาในการเรีัยนรู้ทั้งสัปดาห์  รวมถึงหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ( IRCA) 

เราให้ความสนใจกับคุณภาพของสถานที่ตั้ง คุณภาพห้อง และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม รวมถึงมาตรฐานการให้บริการต่างๆ


เลือกการอบรมนอกสถานที่ (public course) หาก:

  • ท่านมองหาช่องทางในการลดงบประมาณจากการส่งพนักงานท่านเข้าอบรมที่ซึ่งจำนวนไม่มาก
  • ท่านต้องการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนอกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้รู้จักเืพื่อนภายนอกองค์กร จากในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือนอกกลุ่มอุตสาหกรรม

หลักสูตรการฝึกอบรมในปัจจุบัน