สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

1. คลิกที่ "การอบรม"การสมัครออนไลน์

 

2. คลิกประเภทของหลักสูตรที่ท่านต้องการ เช่น ISO 9001, ISO14001 เป็นต้น

การสมัครออนไลน์

 

3. เลือก หลักสูตรที่ท่านต้องการ เช่น การประยุกต์ใช้ม การตรวจติดตาม เป็นต้น

การสมัครออนไลน์

 

4. อ่านรายละเอียดหลักสูตร เมื่อท่านตกลงที่จะสำรองที่นั่งเเล้ว คลิกที่ ปุ่มสีแดง "สำรองที่นั่ง"

การสมัครออนไลน์

 

5. เมื่อท่านเลือกวันที่ท่านต้องการเรียนเเล้ว คลิก "จอง" 

การสมัครออนไลน์

 

6. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วย เพื่อยืนยันการสมัคร

การสมัครออนไลน์

 

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้สนใจที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน

2. กรณีท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าฝึกอบรมในรุ่นที่ระบุได้โปรดแจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อโอนสิทธิของท่านไปในรุ่นต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและจะได้จัดที่ นั่งที่ท่านสละสิทธิ์ในรุ่นที่ระบุให้กับผู้สนใจท่านอื่นที่อาจสะดวกในการ เข้าฝึกอบรม

3. หากท่านต้องการใช้สิทธิคูปองส่วนลด ท่านต้องนำคูปองมาแสดงก่อนเข้าอบรมเท่านั้น (หากไม่นำมาท่านต้องสำรองจ่ายค่าอบรม)

4. หากท่านต้องการใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ กรุณาส่งแฟกซ์ ชื่อและ ที่อยู่บริษัทฯ ที่ถูกต้องมาด้วย หากไม่นำมาท่านต้องชำระเต็มจำนวน ( กรุณาออกใบภาษีหัก ณ ที่ จ่าย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 127/25 ปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 หมายเลขผู้เสียภาษี 0-1055-49094-51-6

*** ราคาอบรมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***