สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

1. คลิกที่ "การอบรม"การสมัครออนไลน์

 

2. คลิกประเภทของหลักสูตรที่ท่านต้องการ เช่น ISO 9001, ISO14001 เป็นต้น

2

 

3. เลือก หลักสูตรที่ท่านต้องการ เช่น การประยุกต์ใช้ม การตรวจติดตาม เป็นต้น

3

 

4. อ่านรายละเอียดหลักสูตร เมื่อท่านตกลงที่จะสำรองที่นั่งเเล้ว คลิกที่ ปุ่มสีแดง "สำรองที่นั่ง"

4

 

5. เมื่อท่านเลือกวันที่ท่านต้องการเรียนเเล้ว คลิก "จอง" 

5

 

6. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วย เพื่อยืนยันการสมัคร

6

 

หมายเหตุ

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้สนใจที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน

2. กรณีท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าฝึกอบรมในรุ่นที่ระบุได้โปรดแจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อโอนสิทธิของท่านไปในรุ่นต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและจะได้จัดที่ นั่งที่ท่านสละสิทธิ์ในรุ่นที่ระบุให้กับผู้สนใจท่านอื่นที่อาจสะดวกในการ เข้าฝึกอบรม

3. หากท่านต้องการใช้สิทธิคูปองส่วนลด ท่านต้องนำคูปองมาแสดงก่อนเข้าอบรมเท่านั้น (หากไม่นำมาท่านต้องสำรองจ่ายค่าอบรม)

4. หากท่านต้องการใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ กรุณาส่งแฟกซ์ ชื่อและ ที่อยู่บริษัทฯ ที่ถูกต้องมาด้วย หากไม่นำมาท่านต้องชำระเต็มจำนวน ( กรุณาออกใบภาษีหัก ณ ที่ จ่าย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, 127/25 ปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 หมายเลขผู้เสียภาษี 0-1055-49094-51-6

*** ราคาอบรมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***