การตรวจติดตามกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์(Process and Product Audit for Automotive Sector)

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949 มีประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายใน และการพัฒนา ผู้ส่งมอบในเชิงระบบการจัดการ หากทำได้ดี กิจกรรมทั้งสอง จะเป็นเครื่องมือที่มี ประโยชน์ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันได้ สิ่งที่สำคัญคือต้องมีทีมงานที่มี ความรู้ความสามารถ ของการเป็นผู้ตรวจ ประเมินภายใน และผู้ตรวจเพื่อการพัฒนา ผู้ส่งมอบ ผู้ตรวจต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง และถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของข้อกำหนดอย่างละเอียดและครบถ้วน, สามารถนำเอาข้อกำหนด และวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

องค์กรที่ได้รับการกดดันจากลูกค้าหรือภาวะการแข่งขันทางการตลาด ให้ต้องทำการประยุกต์ใช้ระบบ ISO/TS 16949พร้อมทั้งองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบแล้ว หรือระหว่างการจัดทำระบบ ISO/TS 16949

Process and Product Audit for Automotive Sector

เนื้อหาหลักสูตร

 

 • บทนำ
 • Automotive Process Approach Audit 
 • Product Audit vs Process Audit vs System Audit
 • การจัดทำแผนการตรวจ
 • การเตรียมรายการคำถามตาม
 • การได้มาซึ่งหลักฐานและการประเมิน
 • เทคนิคการตรวจ C-A-D-P
 • ข้อบกพร่องที่พบบ่อยจากการตรวจของ Certify Body 
 • สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

 

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889