การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ(Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 4th Edition)

กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ เนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างาน ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 4th Edition

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
 • วัตถุประสงค์ของ FMEA
 • ความหมายหมายของ FMEA
 • ประเภทของ FMEA
 • การประยุกต์ใช้ FMEA
 • คำศัพท์/นิยาม/หลักการของ FMEA
 • ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
 • แนวคิดและเทคนิคของ Design FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์       
 • รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Design FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
 • แนวคิดและเทคนิคของ Process FMEA และวิธีการนำไปใช้กับขันตอนการออกแบบกระบวนการ
 • ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวอย่างคำแนะนำในการนำ Process FMEA ไปใช้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
 • เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิดและการตรวจจับตามคู่มือ FMEA ฉบับใหม่
 • แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

• เข้าใจในรายละเอียด, หลักการและประโยชน์ของการทำ FMEA
• เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ตามคำแนะนำของมาตรฐานISO/TS 16949:2002
• เพื่อให้มีทักษะในการวิเคาะห์ความบกพร่องและผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบเพื่อควบคุมกระบวนการ
• เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนของการวิเคาะห์ความบกพร่องและผลกระทบตามคู่มือมาตรฐานฉบับใหม่
• ทราบหน้าที่และความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ Design and/or Process FMEA's
• เข้าใจ Design-FMEA ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการออกแบบ
• สามารถจัดทำ Design-FMEA อย่างเหมาะสมในการทำให้มั่นใจว่าแบบงานสุดท้ายจะมีการจัดทำอย่างมีประสิทธิผล

• จัดทำ Design Verification and Validation Plans บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จาก Design-FMEA
• เข้าใจ Process –FMEA ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดข้อบกพร่อง
• สามารถจัดทำ Process –FMEA ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่งมอบสู่ลูกค้า
• สามารถจัดทำ Process Control plans บนพื้นฐานที่ได้จากProcess –FMEA
• เข้าใจว่า อะไร ทำไม ใคร และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ FMEA ในสภาพแวดล้อม

การทำงานเป็นทีม
• ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ
• ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
• สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้