การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า(Advance Product Quality Planning : APQP)

เพื่อลดการตี ความสับสน และการตีความที่ผิดพลาด สำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าAdvance Product Quality Planing : APQP " และการเชื่อมโยงกับ ข้อกำหนดของ ISO/TS 16949:2009 นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างาน
ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New
Model ของแต่บริษัท

Advance Product Quality Planning : APQP

เนื้อหาหลักสูตร

 • APQP คืออะไร
 • ประโยชน์ของ APQP
 • ความหมาย, จุดมุ่งหมาย, เมื่อไรที่ต้องทำ APQP, ประโยชน์, ขั้นตอนของ APQP
 • การจัดตั้งทีมงานและกำหนดขอบเขต
 • การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
 • การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
 • ผลตอบกลับ การประเมิน และการดำเนินการแก้ไข

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889