การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (Statistical Process Control (SPC) and Process Capability Study (PCS)

การนำสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดความบกพร่องในการผลิตต่ำสุด และสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า แต่การที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น บุคคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพควรมีความรู้ และความเข้าใจในขั้นตอนการใช้สถิติมาควบคุมกระบวนการและพิจารณวัดผลขีดความสามารถของกระบวนการ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • องค์กรที่ได้กำลังจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2009หรือได้รับการรับรองแล้ว
 • ผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO/TS 16949 และผู้ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (supplier 2nd party auditor)
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างาน ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท
 •  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบ ISO/TS 16949 ไปปฎิบัติใช้ ซึ่งรวมทั้ง:
 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 • หัวหน้าวิศวกร 
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • วิศวกรระบบ 
 • วิศวกรโรงงาน 
 • วิศวกรออกแบบ 
 • วิศวกรฝ่ายผลิต 
 • วิศวกรคุณภาพ 
 • วิศวกรฝ่ายทดสอบ
 • หัวหน้าแผนก 
 • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
 • ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตทุกท่าน
(Statistical Process Control (SPC) and Process Capability Study (PCS)

เนื้อหาหลักสูตร

 • การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control)
 • ความผันแปร (Variation)
 • สภาวะกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม(In control)และความสามารถของกระบวนการที่ยอมรับได้ (Capable) และ Over adjustment
 • การควบคุมกระบวนการในเชิงสถิติ
 • แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เช่น ผนภูมิ   Xbar -R, Xbar -S, มัธยฐาน X median – R, X-MR
 • แผนภูมิ p, np, c, u
 • การวิเคราะห์ Control Chart
 • การศึกษาความสามารถของกระบวนการ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889