การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process : PPAP)

ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำ เป็นสำหรับการบรรลุข้อกำหนดของลูกค้า และในการเตรียมการเพื่อส่งอนุมัติชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อนที่จะผลิตจริง ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG Manual โดยเนื้อหายังครอบคลุมถึงการแนะนำขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร และ/หรือ รายการตามที่ ลูกค้าของท่านต้องการเพื่อ Submission, ระดับของการ Submission รูปแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องหลังจากจบในแต่ละขั้นตอนของ PPAP หลักสูตรนี้ ท่านจะได้ทราบเครื่องมือที่สำคัญ การกระทำ "Part Submission Warrant (PSW)" ตามข้อกำหนดของ ISO/TS 16949 และขอ้กำหนด Daimler-Chrysler, Ford , General Motors และ อุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำ


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างานในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท

Production Part Approval Process : PPAP

เนื้อหาหลักสูตร

• การยื่น PPAP
• การผลิตสำหรับ PPAP
• PPAP Requirements
• กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต
• เมื่อใดที่ต้องแจ้งลูกค้า
• ระดับการส่งมอบ
• สถานะการยอมรับการส่งมอบชิ้นส่วน
• การจัดเก็บเอกสาร

ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889