การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016 (IATF 16949:2016 Requirement & Implementation)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ IATF 16949:2016 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน องค์กรเองต้องมีทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง และได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของข้อกำหนดอย่างละเอียดและครบถ้วน, สามารถนำเอาข้อกำหนด และวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง


ทำไมถึงควรเข้าร่วมการสัมมนา

• เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระบบการ

  บริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน IATF 16949:2016

• สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสุ่การนำระบบการตรวจติดตามภายในไปปฏิบัติ

• สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

องค์กรที่ต้องทำการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 ไม่ว่าระหว่างการประยุกต์ใช้ระบบหรือได้รับการรับรองแล้ว

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • หลักการพื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ IATF16949:2016
 • องค์ประกอบของข้อกำหนด IATF 16949:2016
 •  เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดแต่ละข้อกำหนด
 • Case Study

 

วันที่ 2

 • เทคนิคการตีความตามข้อกำหนดแต่ละข้อกำหนด (ต่อ)
 • Case Study
 • การนำข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดทำระบบและข้อกำหนด

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889