การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน IATF 16949:2016

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ IATF 16949:2016 มีประยุกต์ใช้การตรวจติดตามภายใน และการพัฒนา ผู้ส่งมอบในเชิงระบบการจัดการ หากทำได้ดี กิจกรรมทั้งสอง จะเป็นเครื่องมือที่มี ประโยชน์ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันได้ สิ่งที่สำคัญคือต้องมีทีมงานที่มี ความรู้ความสามารถ ของการเป็นผู้ตรวจ ประเมินภายใน และผู้ตรวจเพื่อการพัฒนา ผู้ส่งมอบ ผู้ตรวจต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง และถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของข้อกำหนดอย่างละเอียดและครบถ้วน, สามารถนำเอาข้อกำหนด และวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

• เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถตามมาตรฐาน IATF 16949:2016

• เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทำระบบ

   การบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน

    IATF 16949:2016 

• สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสุ่การนำระบบการตรวจติดตามภายในไป

   ปฏิบัติ
• ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคระหว่างการตรวจติดตามภายใน
• ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
• สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรงผู้ควรเข้ารับการอบรม

องค์กรที่ได้รับการกดดันจากลูกค้าหรือภาวะการแข่งขันทางการตลาด ให้ต้องทำการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 พร้อมทั้งองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบแล้ว หรือระหว่างการจัดทำระบบ IATF 16949:2016

ประธานบริษัท • กรรมการผู้จัดการ • เจ้าของกิจการ • นักอุตสาหกรรม • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ • ผู้จัดการโรงงาน • ผู้จัดการฝ่ายการผลิต • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ • ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และฝึกอบรมหัวหน้าวิศวกร • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ • วิศวกรระบบ • โปรแกรมเมอร์ • วิศวกรโรงงาน • วิศวกรออกแบบ • วิศวกรฝ่ายผลิต • วิศวกรคุณภาพ • วิศวกรฝ่ายทดสอบ • หัวหน้าแผนก • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ • ผู้แทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่าย • และผู้สนใจในอุตสาหกรรมการผลิตทุกท่าน

 

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

  • ความเป็นมาของระบบ IATF16949:2016 
  • ขอบข่ายและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน IATF 16949:2016
  • นิยามต่าง ๆ ตามมาตรฐาน IATF 16949:2016
  • ข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF16949:2016
  • สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

วันที่ 2


• การกำหนดและการประเมินความสามารถผู้ตรวจสอบ
• Automotive Process Approach Audit 
• การจัดทำแผนการตรวจ

• การเตรียมรายการคำถามตาม
• การประยุกต์ข้อกำหนด TS / Core tool / Customer specific requirement
• Process Approach
• Audit check list

• การได้มาซึ่งหลักฐานและการประเมิน
• เทคนิคการตรวจ C-A-D-P NCR management
• ข้อบกพร่องที่พบบ่อยจากการตรวจของ Certify Body 

• สรุปและตอบข้อซักถาม 

ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889