การแก้ปัญหาคุณภาพโดยใช้ระบบ 8D และ Why-Why Analysis

ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงองค์กร ป้องกันปัญหาให้กับองค์กร รวมทั้ง วิศวกร หัวหน้างาน ในหน่วยงานผลิต หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคุณภาพ หน่วยงานการตลาด ทีมงาน New Model ของแต่บริษัท

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ
 • ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปํญหา (Corrective Action Process)
 • ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
 • การหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
 • เครื่องมือ สำหรับ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Method)
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique
 • รายละเอียดขั้นตอนของการทำ 8D
 • กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช้หลักการของ 8D และ Why-Why Analysis

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889