Information Security Management Systems (ISMS) Auditor/Lead Auditor Training Course (BS ISO/IEC 27001:2013)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร ในการอบรม 5 วันที่ได้รับการรับรอง โดย IRCA (International Register of Certificated Auditor, UK )และ เป็นหลักสูตร ที่ได้รับการออกแบบ อย่างกระชับเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบ การบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

ผู้ที่มีความประสงค์จะทำการ implement ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ระบบบริหาร (ISMS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001:2005

  • ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้แนวทางการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
  • ผู้ตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการประเมินเพิ่มเติม
  • ที่ปรึกษาที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการออกใบรับรองระบบ ISO 27001:2005
  • ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตร

เนื่องด้วยงานประเมินเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อระบบบริหารงาน ดังนั้นจึงเป็นงานที่ท้าทายและซับซ้อน โดยทางเราจัดทำหลักสูตร 5 วันให้กับผู้ตรวจประเมินเพื่อที่จัดทำกระบวนการคุณภาพสำหรับมาตรฐาน ISO 27001:2005 และเป็นการอบรมเพื่อวางแผน บริหารและดำเนินการการประเมิน ช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับรอง

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด, ค่าแบบทดสอบแล้ว

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้