แนะนำมาตรฐาน ISO/IEC 20000และข้อกำหนดเบื้องต้น (Introduction to ISO/IEC 20000 IT Service Management Systems)

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อบุคคลากรในทุกระดับภายในองค์กรเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 20000-1 เกี่ยวกับการจัดการบริการด้านสารสนเทศในส่วนที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งความเข้าใจเรื่องกระบวนการออกใบรับรอง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอบรมบุคคลากรในทุกระดับภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 20000:2005 ในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และกระบวนการออกใบรับรอง

เนื้อหาหลักสูตร

  • ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 และแนวทางการปฏิบัติการ ISO/IEC 20000-2
  • กระบวนการการจัดการบริการด้านสารสนเทศ
  • การส่งมอบงานบริการ
  • การนำไปปฏิบัติ
  • แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
  • การควบคุมสัมพันธภาพ
  • ประโยชน์การบริหารจัดการความสอดคล้องและการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1

ประโยชน์ของหลักสูตร

การเร่งพัฒนาไปสู่ความสอดคล้องของมาตรฐานระดับสากลสำหรับการบริหารจัดการบริการจัดการไอที และเป็นการก้าวไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการบริการให้ตรงตามข้อกำหนดลูกค้า การใช้ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้บริการทางด้านต่างๆ

ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889