การประยุกต์ใช้ ISO/IEC 20000 ตามมาตรฐานบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Implementing ISO/IEC 20000 IT Service Management Systems)

หลักสูตรที่มอบให้กับองค์กรเพื่อการวางแผน ปรับปรุงแก้ไข คุณภาพและการใช้ต้นทุนให้เกิดประสิทธิผลในด้านการให้บริการสารสนเทศโดยการนำระบบการจัดการด้านสารสนเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 มาประยุกต์ใช้


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด การวางแผน การปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ระบบบริหารงานบริการสารสนเทศ

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 3 วันให้แนวทางการปฏิบัติเพื่อการวางแผน ปรับปรุงแก้ไข คุณภาพและการใช้ต้นทุนให้เกิดประสิทธิผลในด้านการให้บริการสารสนเทศโดยการนำระบบการจัดการด้านสารสนเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 มาประยุกต์ใช้ โดยการใช้วิธีการ step-by-step ซึ่งจัดทำทีละขั้นตอนในการปฏิบัติการ implementกระบวนการต่างๆ   ทีมผู้มีประสบการณ์จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ในขณะที่การใช้แบบฝึกหัดในระหว่างการฝึกอบรม และเอกสารประกอบอบรมที่ผู้ศึกษาสามารถนำกับไปศึกษาจะช่วยในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน implement ระบบบริหารงานบริการสารสนเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากล 

ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร

  • การความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาการบริหารงานบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มขีดความสามารถในการนำแนวทางความรู้เชิงปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
  • ช่วยองค์กรประหยัดเวลาและเงินโดยแผนการการแก้ไขการดำเนินงานสารสนเทศรายวัน
  • ช่วยเหลือองค์กรในการปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโดยการเพิ่มคุณภาพการบริการมาตรฐาน ISO/IEC 20000 เป็นพื้นฐานไปพร้อมๆกับมาตรฐานISO9001 และ มาตรฐาน ISO/IEC 27001
  • เข้าใจว่ามาตรฐาน ISO/IEC 20000 จะสามารถยกระดับมูลค่าองค์กรของ ITIL หรือ COBIT

ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
  • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889