การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC 20000 ตามมาตรฐานบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO/IEC 20000 IT Service Management Systems Internal Auditor)

โดยการจัดทำการประเมินภายในที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างความมั่นใจว่าระบบบริหารงานบริการของทางคุณจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพที่สูงสุด สืบเนื่องจากมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ระบบบริหารงานคุณภาพสารสนเทศ (ITSMS) ผู้ตรวจประเมินภายใน


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

สำหรับผู้อบรมที่สนใจที่จะศึกษาแนวทางการปฏิบัติการควบคุมประสิทธิภาพขององค์กร และผู้ที่สนใจการตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000 IT Service Management Systems Internal Auditor

เนื้อหาหลักสูตร

โดยการจัดทำการประเมินภายในที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างความมั่นใจว่าระบบบริหารงานบริการของทางคุณจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพที่สูงสุด สืบเนื่องจากมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 และ ISO 19011 ด้วยหลักสูตร 2 วันของทางเราจะชี้แนะแนวทางให้กับทางตามกระบวนการประเมินการบริหารสารสนเทศภายใน จากการวางแผนและการปฏิบัติงานการรายงานผลและการปรับปรุงแก้ไข

ประโยชน์หลักสูตร

  • พัฒนาการประเมินภายในให้เป็นมืออาชีพ
  • สามารถสร้างความมั่นใจให้กับการบริการสารสนเทศของหน่วยงาน
  • ระบบการบริหารงานสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 20000-1
  • มีความรู้ความสามารถในการเตรียมการประเมินบุคคลที่ 3
  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการประสมประสานระหว่างการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 กับระบบบริหารด้านอื่นๆ เช่น ISO 9001

ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
  • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889