ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิผล

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดทำและควบคุมระบบให้มีประสิทธิผล ดังนั้นบุคคลากรที่ทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดเชิงลึก วิธีการจัดทำและบริหารโครงการ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร


ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)                   
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ
 • ผู้ตรวจติดตามภายใน
 • บุคคลที่สนใจ
Effective Quality Management Representative (QMR)

เนื้อหาหลักสูตร

 • อะไรคือระบบการบริหารคุณภาพ
 • อะไรคือข้อกำหนดและความมุ่งหวังของระบบการบริหารคุณภาพ
 • อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตัวแทนฝ่ายบริหาร
 • คุณลักษณะและทักษะของตัวแทนฝ่ายบริหารที่ต้องทำให้มี
 • เทคนิคการจัดการโครงการไอเอสโซ ก่อนการรับรองระบบ
 • เทคนิคการจัดการโครงการไอเอสโซ หลังการรับรองระบบ
 • การจัดการกับอุปสรรคระหว่างการจัดทำโครงการ
 • เทคนิคการรายงานให้กับผู้บริหาร
 • เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริม ให้เกิดความตระหนัก
 • ประเภทการตรวจประเมินกับวัตถุประสงค์
 • การกำหนดปริมาณการสุ่ม และการประมาณค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจประเมินภายนอก
 • เทคนิคการจัดการกับระบบการตรวจประเมินภายใน
 • เทคนิคการจัดการการทบทวนฝ่ายบริหาร
 • เทคนิคในการรณรงค์ส่งเสริมและการสื่อสาร
 • ผู้ตรวจประเมินใช้หลักเกณฑ์ในการสุ่มอย่างไร
 • เอกสารหลักฐานอะไรที่ผู้ตรวจประเมินมองหา
 • พนักงานและผู้บริหารคนไหนที่ผู้ตรวจประเมินจะสัมภาษณ์
 • ผู้ตรวจประเมินจะถามอะไร
 • สิ่งที่ต้องทาก่อนการการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการเตรียมการรับการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการจัดการกับผู้ตรวจประเมิน
 • สิ่งอะไรที่ต้องทำหลังการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ทบทวนข้อกำหนดหลักที่เกี่ยวข้องกับ QMR

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889