QMR & EMR มืออาชีพ

  วัตถุประสงค์หลักสูตร

ตัวแทนฝ่ายบริหารนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดทำและควบคุมระบบให้มีประสิทธิผล ดังนั้นบุคคลากรที่ทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดเชิงลึก วิธีการจัดทำและบริหารโครงการ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารขององค์กร ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR EMR ) คณะทำงานด้านคุณภาพ หรือ สิ่งแวดล้อม บุคคลที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00

 • อะไรคือระบบบริหารจัดการ
 • อย่างไรเรียกว่าระบบพร้อมต่อการรับรองสำหรับ ISO9001/ISO14001
 • การทำโครงการระบบอย่างไร และ ปัญหาที่ต้องระวัง
 • การกำหนดงบประมาณ และ กำหนดกรอบเวลา
 • การจัดการระหว่างออกแบบระบบ กับ ธำรงรักษาระบบ
 • ความรู้อะไรที่ต้องหา ทักษะอะไรที่ต้องมี
 • วิธีการจัดการกับคน
 • วิธีจัดการกับ CB
 • ขั้นตอนการรับรองระบบที่ MR ต้องรู้
 • อะไรที่ต้องเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมิน

13:00 – 16:00

 • MR ต้องเชี่ยวชาญ ข้อกำหนดข้อไหน อย่างไร แค่ไหน
 • การนำเสนอเรื่องในการประชุมฝ่ายบริหาร
 • ปัญหาอะไรที่ CB มักพบเจอ
 • อะไรที่ควรทำ อะไรที่ห้ามทำ

16:00 – 16:30

สรุปประเด็นและการถามตอบ

ราคานี้รวม

-    ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-    ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว

-    ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้