แนะนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 และข้อกำหนดเบื้องต้น

หลักสูตรนี้ได้มีการอธิบายข้อ กำหนดของมาตรฐานISO9001:2008 ในแต่ละประเด็นที่มี ส่วนในการช่วยองค์กร ในการจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพ อย่างกระชับ อธิบายแนวทางในการวางระบบ และประโยชน์ที่แท้จริงจาก การนำระบบไปประยุกต์ ใช้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งทราบแนวทางใน การพิจารณาว่าจะนำระบบ ISO9001:2008 ไปประยุกต์ใช้กับระบบ ปัจจุบันในองค์กรของท่าน ได้อย่างไร ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำการ ซักถามความเข้าใจ ในข้อกำหนด ISO9001:2008 ได้อย่างถูกต้องกับ วิทยากรผู้มีประสบการณ์


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้จัดการที่มีการวางแผนในการนำระบบ ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • ผู้ที่มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ระบบ ISO9001:2008
 • ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการทราบประโยชน์ของมาตรฐานISO 9001:2008
 • ผู้จัดการหรือพนักงานใหม่
 • ผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษา
ISO 9001:2008 Introduction & Requirement

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความเป็นมาและประโยชน์ในการจัดการระบบ
 • ข้อกำหนดระบบคุณภาพ
  • ระบบเอกสาร
  • คู่มือคุณภาพ
  • การควบคุมเอกสาร
  • การควบคุมบันทึก
 • ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
 • การจัดสรรทรัพยากร
 • การจัดทำผลิตภัณฑ์
  • การวางแผน
  • กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
  • การออกแบบและพัฒนา
  • การจัดซื้อ
  • การผลิต
  • การควบคุมเครื่องมือวัด                          
 • การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง
  • การเฝ้าติดตาม และการวัด
  • การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุง

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-294-4889 หรือ Infothai@bsigroup.com