การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2008

ผู้ตรวจติดตามภายในคือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทำการแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ จึงนับว่าผู้ตรวจติดตามภายในนั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในองค์กรในการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ
 • บุคคลที่สนใจ
ISO 9001Internal Audit

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความเป็นมาและการทบทวนข้อกำหนด ISO9000:2008
 • การวางแผนการตรวจประเมิน 
 • Work Shop 1 การทำโปรแกรมการตรวจประเมิน 
 • การเตรียมการในการตรวจประเมิน
 • Work Shop 2 การทำรายการการตรวจประเมิน
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
 • การดำเนินการตรวจประเมิน 
 • Work Shop 3 เทคนิคการตั้งคำถาม
 • Work Shop 4 การเขียนใบ CAR 
 • การรายงานผล การตรวจติดตาม และการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
 • Work Shop 5 การพิจารณาการตอบสนอง CARs 

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889