การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015

รายละเอียดหลักสูตร

มาตรฐานบับใหม่ได้รับการปรับปรุง ให้เป็นระบบการจัดการที่ยึดโยงความเสี่ยงกับธุรกิจของท่าน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน ลดการสูญเสีย ลดการกระทำหรือเอกสารที่ไม่จำเป็น   หลักสูตรนี้ได้ออกแบบเพื่อให้ท่านสามารถทำการปรับเปลี่ยนระบบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและได้ประโยชน์จากมาตรฐานอย่างเต็มที่ และสามารถรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ได้อย่างมั่นใจ 


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้จัดการและทีมงานที่จัดทำระบบทุกระดับ
สิ่งที่จะได้เรียนรู้
 • การจัดทำระเบียบปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
 • การจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงการระบุความเสี่ยงในการบริหารจัดการคุณภาพ ทั้งงานบริการและการผลิตแบบปริมาณมากและโครงการ
 • การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการอบรม 

 • แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการความเสี่ยง
 • การกำหนดปัจจัยความเสี่ยง
 • การจัดทำโครงการเพื่อบริหารความเสี่ยงและข้อควรระวังในการจัดทำโครงการในองค์กร
 • หัวข้อฝึกอบรมและการกำหนดทีมงาน
 • การทำการฝึกปฏิบัติ workshop

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

ให้ท่านสามารถ ระบุ กำหนด การจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ขององค์กรตามกรอบมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ISO 9001: 2015  ได้ทั้ง 3 ระดับ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

3. ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ (Product Risk)

 

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
 • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม