การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงโครงสร้างของเอกสาร ในระบบการจัดการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงวิธีการในการจัดทำเอกสาร ในรูปแบบของการเขียนพรรณนา และรูปแบบของการเขียน Flow Chart
 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะใน การเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอกและ การควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ วิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก
 5. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจถึงแนวทาง ในการควบคุมเอกสารและ บันทึกโดย ระบบ Hard Copy และ ระบบ Electronic Media

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • QMR
 • EMR
 • ผู้ควบคุมเอกสาร
 • คณะทำงาน ISO9001
 • ISO14001
Document Control

เนื้อหาหลักสูตร

 • โครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ
 • การจัดทำเอกสาร ,การเขียนเชิงพรรณ ,การเขียน flow chart
 • การเขียนเอกสารเชิงพรรณนาและ flow chart
 • การควบคุมเอกสาร
 • บันทึกและการควบคุมบันทึก
 • การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์
 • การเขียนระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึก
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889