เกณฑ์และกระบวนการของ Out Source Process ตามมาตรฐาน ISO 9001

กลยุทธ์ในการจัดการในองค์กร เริ่มมีการใช้ Outsource กันมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ภายใต้ภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO 9001 ได้กำหนดให้มีการกำหนดเกณฑ์ วิธีการในการควบคุมการจัดจ้างภายนอก  หลักสูตรนี้จะให้ หลักการแนวทาง ในการจัดทำระบบ การบริหารคุณภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Outsource ไม่ว่าการจัดทำเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมกระบวนการ และการปรับปรุง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ 
Out Source Process

เนื้อหาหลักสูตร

 • ทำไมต้อง Outsource
 • อะไรคือ Outsource ในนิยามของมาตรฐาน ISO9001
 • ข้อกำหนด ISO 9001 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดจ้างภายนอก ( Outsource)
 • การจัดทำนโยบายการจัดจ้างภายนอก (outsource) และ การจัดซื้อ
 • รูปแบบ ตัวอย่าง การบริหารหน่วยงานภายนอก
 • เทคนิคในการพิจารณาว่าจะทำเองหรือสั่งซื้อสั่งจ้าง
 • เทคนิคการคัดเลือกผู้รับจ้างภายนอก
 • การกำหนดเกณฑ์พิจารณาในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก 
 • การกำหนดผู้รับผิดชอบ 
 • วิธีการดำเนินการเกณฑ์ในการพิจารณา
 • การทบทวนวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
 • การปรับปรุงวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ้างหน่วยงาน 
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

 • โทร : 02-294 4889