การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงประเด็นมาตรฐานที่มีการปรับเปลี่ยน และผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพในปัจจุบันของท่าน เมื่อเข้าอบรมสัมมนานี้ ผู้เข้าเรียนจะ:

 • ตระหนักทราบข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐาน ISO9001:2015
 • สามารถทำการประเมิน ทำการวางแผนดำเนินการจัดการกับข้อกำหนดที่มีความแตกต่างระหว่าง ISO9001:2008 กับ ISO9001:2015
 • ทราบแนวทางเพื่อจัดการบริหารการเปลี่ยนแปลง กับระบบบริหารคุณภาพในปัจจุบันของท่าน

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร
 • คณะทำงาน ISO 9001
 • QMR
Transition to ISO 9001:2015

เนื้อหาหลักสูตร

 • ข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนเบื้องต้น
 • โครงสร้าง
 • ข้อกำหนดใหม่ คำนิยามใหม่
 • หลักการ และ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะ
 • หลักการบริหารความเสี่ยง
 • ขอบเขต เทคนิค วิธีการบริหารความเสี่ยง
 • เทคนิคการปรับใช้การบริหารความเสี่ยงกับระบบการบริหารคุณภาพ
 • วิเคราะห์รายละเอียดของข้อกำหนดรายข้อ 
 • ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร  
 • ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 • การกำหนดขอบข่ายระบบการบริหารคุณภาพ
 • ความเป็นผู้นำ
 • การวางแผน
 • การสนับสนุน
 • การดำเนินการ
 • การประเมินสมรรถนะ
 • การปรับปรุง
 • ผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงกับระบบการบริหารคุณภาพในปัจจุบัน
 • แผนการปรับเปลี่ยน
 • โครงสร้างระบบการบริหารคุณภาพในปัจจุบัน
 • การนำระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติใช้

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้วราคานี้รวม
 • ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889