การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2008 และการประยุกต์ใช้ (ISO 9001:2008 Requirement & Implementation)

ในการประยุกต์ ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 อย่างมีประสิทธิผล และเหมาะสมต่อความ ต้องการขององค์กร พนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ ข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถ ทำการปรับปรุงระบบได้ อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหวัง และจุดประสงค์ตามความต้องการ


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (QMR)  
 • คณะทำงานด้านคุณภาพ 
 • บุคคลที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความรู้พื้นฐานของระบบการจัดการด้านคุณภาพ
 • การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ
 • การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889