ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะ

 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกำหนด ดัชนีวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการมองภาพรวมการประเมินผล การปฏิบัติงานทั้งระบบขององค์กร ตลอดจนประโยชน์ของการประเมินผล การปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนด ออกแบบ และระบุดัชนีวัดสมรรถนะการปฏิบัติงาน KPI ที่สามารถวัดได้ พร้อมแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการสนับสนุนต่อ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ กำหนดวิธีการและเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล เพื่อประเมิน เป้าหมายการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง KPI และสามารถทบทวน ผลการปฏิบัติจาก KPI ที่ตั้งไว้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่คณะทำงาน ISO

 

 

Key Performance Indicator (KPI) for ISO 9001

เนื้อหาหลักสูตร

 • ข้อกำหนด ISO กับ KPI
 • SWOT analysis
 • การสร้าง แผนกลยุทธ์
 • การจัดทำ KPI
 • กิจกรรมกลุ่ม การทำ KPI
 • นำเสนอผลงาน
 • การสื่อสาร KPI

 

 

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889